СЕМАНТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ ЯК НАСЛІДОК ВНУТРІШНЬОМОВНОЇ ОМОНІМІЇ

  • Д. В. Щербина
Ключові слова: омонімія, міжмовна омонімія, омоніми, міжмовні омоніми, омонеми, семантичне виключення, українська мова, білоруська мова

Анотація

У статті на основі дібраного з тлумачних словників української та білоруської мов фактичного матеріалу докладно проаналізовано лексико-семантичні особливості повної українсько-білоруської міжмовної омонімії (семантичне виключення), спричиненої внутрішньомовною омонімією. У ході дослідження окреслено поняття омонеми й показано, що на стику співвіднесених омонем двох мов виникають пари однорідних і різнорідних міжмовних омонімів із відношенням семантичного виключення. Установлено, що специфіку цього відношення в кожному конкретному випадку зумовлює передусім характер зв’язків між компонентами в самих омонемах. З’ясовано, що омонеми, утворені від інших міжмовних омонем, теж можуть генерувати омонімічні пари із семантично взаємовиключеними корелятами (навіть якщо словотворення нівелює певні компоненти чи семи твірних омонем) і втрачають цей потенціал лише тоді, коли в результаті деривації виродяться в омопару із семантично тотожними або частково омонімічними корелятами. Дослідження засвідчило, що серед українсько-білоруських міжмовних омонем переважають іменникові омонеми, кореляти яких окреслюють конкретне поняття (назви ботанічних і зоологічних таксонів, господарські, наукові терміни тощо). Чимало таких омонімів постало на рідному ґрунті (українському чи білоруському) унаслідок словотворення й еволюції багатозначних лексем, яка призвела до їх розпаду на окремі мовні одиниці. Кореляти багатократних прикметникових міжмовних омонем головно утворені від омонімічних слів або основ. У прислівникових міжмовних омопарах, виниклих на стику омонем двох мов, домінують кореляти відприкметникового походження, але зрідка трапляються й відіменникові – як однорідні, так і різнорідні.

Посилання

1. Білоконенко Л. Валентність дієслів-омонімів української мови. Вчені записки ТНУ імені В. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». 2023. Том 34 (73). № 3. С. 1–7. DOI: 10.32782/2710-4656/2023.3/01.
2. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / ред. кол. : О. Мельничук (гол.) та ін. ; АН УРСР, НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні. Київ : Наук. думка, 1982–2012. Т. 1–6.
3. Словник української мови : в 11 т. / гол. ред. І. Білодід ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні. Київ, 1970–1980. URL: http://sum.in.ua (дата звернення: 15.02.2024).
4. Словник української мови : у 20 т. / гол. наук. ред. В. Русанівський; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. Київ, 2010–2022. Т. 1–13.
URL: https://sum20ua.com (дата звернення: 15.02.2024).
5. Щербина Д. Повні українсько-білоруські міжмовні омоніми. Філологіка/Philologica : збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2020. Вип. 21. С. 97–112.
6. Chamizo Domínguez P.J. Los falsos amigos desde la perspectiva de la teoría de conjuntos. Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La lingüística aplicada actual: comprendiendo el lenguaje y la mente. Almería, 2009, P. 1111–1126.
7. Roca-Varela M.L. False Friends in Learner Corpora: A corpus-based study of English false friends in the written and spoken production of Spanish learners. Bern, 2015. 348 p.
8. Wojan K. Zjawisko homonemii międzyjęzykowej na przykładzie języków: polskiego, rosyjskiego i fińskiego. Wokół homonimii międzyjęzykowej. Warszawa, 2017. S. 41–69.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Щербина, Д. В. (2024). СЕМАНТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ ЯК НАСЛІДОК ВНУТРІШНЬОМОВНОЇ ОМОНІМІЇ. Нова філологія, (93), 215-221. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-31
Розділ
Статті