НІМЕЦЬКОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  • І. Я. ПАВЛЕНКО
Ключові слова: запозичення, германізми, лексика, адаптація, художній дискурс, література

Анотація

На матеріалі сучасної художньої прози про події останнього століття розглянуто характер функціонування німецьких мовних запозичень, особливості їхнього функціонування в говірках та літературній мові, способи адаптації та роль у змалюванні внутрішнього світу аналізованих повістей та романів. Увагу акцентовано на органічності запозичень з німецької в говірки та літературну мову як результат історичного поліетнізму регіонів, про долю яких йдеться, безпосередніх політичних та соціокультурних контактів, через посередництво польської мови та мови ідиш. Дослідження спрямовано на з’ясування художніх функцій германізмів, їхньої ролі у творенні певних хронотопів, образів окремих героїв та системи персонажів. У мові персонажів запозичена лексика – один зі способів характеристики, зв’язку з певним регіоном, часом та культурою, формами побуту й діяльності. Корпус аналізованих художніх творів дає змогу стверджувати, що в ньому відтворено динаміку постійних змін у складі запозиченої з німецької мови лексики: перехід частини запозичень у групу застарілих слів, історизмів, витіснення лексикою, запозиченою з російської мови, появу новітніх лексем як однієї з форм культурних контактів тощо. Звернено увагу й на те, що вживання запозиченої з німецької мови лексики різних груп вмотивовано творчим замислом авторів, описуваною епохою та характеристикою персонажа. Лексика, пов’язана з військовою справою, широко використовується в описах різночасових воєнних подій і є у мові представників старших поколінь; у описах мирного часу переважає запозичена німецька лексика зі сфери побуту, кулінарії, професійної діяльності, міжособистісних стосунків, розваг. В аналізованих творах це лексикон пригадувань минулого, переважно міжвоєнного, та його ідеалізації, підкресленого введення малої батьківщини в європейську історію та культуру.

Посилання

1. Аркушин Г. Словник західнополіських говірок : у 2 т. Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2000. Т. 1–2.
2. Булаховський І. Нариси з загального мовознавства. Київ : Радянська школа, 1955. 174 с.
3. Винничук Ю. Танго смерті : роман. Харків : Фоліо, 2013.
4. Винничук Ю. Цензор снів : роман. Харків : Фоліо, 2016. 319 с.
5. Герман К. Розвиток лексики українських говірок Буковини в ХХ столітті. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. 2008. Випуск 428 – 429. С. 9 – 16.
6. Городиловська Г. П. Правнича термінологічна лексика в історичних творах Романа Іваничука. Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". Том 22, ч. 1 : Гуманітарні науки. Київ : КМ Академія, 2003. C. 43-47.
7. Городиловська Г. П. Елементи наукового та публіцистичного стилів в історичних творах Романа Іваничука : автореф. дис … канд. філол. наук : 10.02.01. Львів. 2008. 22 с.
8. Гриценко Н. Місто пахло корицею й кремом Nivea. Чернівецький вінтажний альбом. Чернівці : Книги – XXI, 2017. 112 с.
9. Гуцульські говірки : короткий словник / уклад. : Г. Гузар, Я. Закревська, У. Едлінська, В. Зеленчук, Н. Хобзей. Львів, 1997. 232 с.
10. Дупешко М. Історія, варта цілого яблуневого саду : роман. Чернівці : Книги – XXI, 2017. 160 с.
11. Іваничук Р. Оферми з тридцять шостого регіменту. Сліди на піску: новели та оповідання. Харків : Фоліо, 2015. С. 34 – 85.
12. Іваничук Р. Торговиця : роман. Харків : Фоліо, 2013. 220 с.
13. Княжицький М. Тарас Возняк і Юрій Винничук про те, чим унікальна Галичина та чим вона відрізняється від всієї України. 1 жовтня 2017. URL: http://espreso.tv/article/2017/10/01/taras_voznyak_i_yuriy_vynnychuk
14. Кочерган М. П. Німецькі лексичні запозичення в південно-західних говорах української мови. Мовознавство. 1997. № 1. С. 19–24.
15. Лис В. Століття Якова : роман. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. 336 с.
16. Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Дрогобич : Посвіт, 2011. 122 с.
17. Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі : кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 46 (2). С. 385 - 399.
18. Матіос М. Апокаліпсис. Нація. Одкровення. Львів : ЛА «ПІРАМІДА», 2006.
19. Нечаєва Н. Запозичення з німецької мови в буковинських говірках. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Філологічні науки. Мовознавство. 2014. № 2. С.98 - 102.
20. Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок : у 2 ч. Київ : Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, 1984. Ч. 1–2.
21. Онишкевич М. Й. Германізми в бойківському діалекті. Іноземна філологія. 1970. Вип. 21. С. 38–45.
22. Пиц Т. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові. Українська мова. 2013. № 2. С. 84 – 99.
23. Піпаш Ю. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області) /упор. Ю. Піпаш, Б. Галас. Ужгород : [б. в.], 2005. 266 с.
24. Пророченко О. П. Німецькі лексичні запозичення в лексико-семантичній системі української мови. Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. 1975. Вип. 2. С. 81–85.
25. Романенко О. В. Львівська цивілізація у романі Юрія Винничука «Танго смерті». Науковий вісник МДУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). 2015. № 1 (15). с. 143 – 147.
26. Сімонок В. П. Запозичена лексика в українській мовній картині світу . Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2014. Вип. 8 (2). С. 250-254.
27. Словник буковинських говірок / за заг. ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці : Рута, 2005. 688 с.
28. Словник української мови : в 11 томах. Т. 2. Київ, 1971.
29. Стецик К. Н. Надднестрянский говор в художественном языке Ю. Винничука. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2015. № 2 (44): в 2-х ч. Ч. II. C. 181-184.
30. Хобзей Н. Дещо про запозичення в мовленні львів’ян у контексті говірок південно-західного наріччя. Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. С. 113–120.
31. Яцюк І. Я. Прояви лексичної інтерференції при контактуванні німецької й української мов на Північній Буковині за часів Австро-Угорської імперії. Українська мова на Буковині. Чернівці, 1994. С. 52–54.
32. Major O. Germanische Interferenzen in den ukrainischen Mundarten. Studien zu deutsch-ukrainischen Beziehungen. München : Ukrainische Freie Universitеt, 1999. Bd. 3. S. 59–67.
33. Besters-Dilger J. Deutsch-galizische lexikalische Sprachbeziehungen (mit besonderer Berücksichtigung der Austriazismen).
34. Ethnoslavica: Festschrift für Gerhard Neweklowsky zum 65. Geburtstag. München : Sagner, 2006. S. 29–42.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
ПАВЛЕНКО, І. Я. (2018). НІМЕЦЬКОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (74), 69-76. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/115
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають