ТИПОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПОМИЛОК У ПАРАДИГМІ СИНЕРГЕТИКИ

  • М. С. ДОРОФЄЄВА
Ключові слова: синергетика перекладу, синергетично-інформаційна модель системи спеціального перекладу, перекладацька помилка, синергетично-інформаційна класифікація, структурно-семантичні помилки, дискурсивно-цільові помилки, дискурсивно-ситуативні помилки, дискурсивно-фахові помилки, фонові помилки

Анотація

У пропонованій статті представлено синергетично-інформаційну класифікацію помилок перекладача в системі спеціального перекладу. На підставі перекладів-еталонів та множинних цільових перекладів аналізуються помилкові рішення перекладача в спеціальних текстах соціально-психологічного дискурсу (жанр «есе») та адміністративно-ділового дискурсу (жанр «протокол»). Парадигму дослідження помилок перекладача утворює міждисциплінарний напрям синергетики перекладу як теорії самоорганізації соціальних систем.

У розвідці окреслюються теоретичні засади методології синергетики перекладу, визначаються розрізняльні ознаки перекладу як об’єкта синергетичних досліджень, у тому числі синергетичні принципи Буття і Становлення системи спеціального перекладу. Аналізується дія синергетичних принципів на прикладі нелінійності перекладу. Методологічним підґрунтям дослідження виступає авторська синергетично-інформаційна модель системи спеціального перекладу. Відповідно до рівнів синергетичної системи спеціального перекладу встановлюються типи перекладацьких похибок, виявляються причини їх виникнення та окреслюються прогностичні шляхи мінімізації хибних перекладацьких рішень.

Виокремлюються п’ять типів помилок перекладача: структурно-семантичні (мовні) помилки; дискурсивно-цільові помилки як відхилення від жанрово-стилістичних норм цільового дискурсу; дискурсивно-ситуативні помилки у формі хибної ідентифікації факторів комунікативної ситуації вихідного тексту з боку перекладача; дискурсивно-фахові помилки, які реалізуються через перекладацьке викривлення спеціальних знань фахової області оригіналу; фонові помилки як дефіцит референційних знань перекладача.

Робиться висновок про зниження ефективності міжкультурної фахової комунікації, причиною якого переважно стають інформаційні дефіцити перекладача на рівні дискурсу, які потребують превентивних стратегій усунення ще до початку виконання перекладу.

Посилання

1. Астафьева О. Н. Эвристические возможности синергетики в исследовании современных социокультурных процессов: дисс.… д-ра филос. наук. М., 2002. 371 с.
2. Дорофеєва М. С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрям) : Монографія. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017а. 520 с.
3. Дорофеєва М. С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : ареф. дис… д-ра філол.наук. Київ, 2017б. 37 с.
4. Кушнина Л. В. Взаимодействие языков и культур в переводческом пространстве: гештальт-синергетический подход : дисс. … д-ра филол. наук. Пермь, 2004. 437 с.
5. Милостивая А. И. Синергетические аспекты вербальной коммуникации и перевода : Монография. Ставрополь, 2012. 160 с.
6. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода. М. : Московский лицей, 1996. 208 с.
7. Синергетика в филологических исследованиях: Монография (под общ.ред. проф. Л.С.Пихтовниковой). Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2015. 340 с.
8. Тороп П. Тотальный перевод. Тарту : Tartu University Press, 1995. 220 с.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
ДОРОФЄЄВА, М. С. (2018). ТИПОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПОМИЛОК У ПАРАДИГМІ СИНЕРГЕТИКИ. Нова філологія, (73), 20-26. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/128
Розділ
Статті