РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ЕМПАТІЙНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДИТЯЧОМУ КІНОДИСКУРСІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • І. Є. ФРОЛОВА
  • І. І. КОНОПЛЯНКО
Ключові слова: англомовний дитячий кінодискурс, регулятивна функція, синергійна природа, емпатійні висловлення, комунікативно-прагматичні характеристики, когнітивний сценарій

Анотація

У статті розглянуто регулятивну функцію емпатійних висловлень, реалізованих в англомовному дитячому кінодискурсі, які розглядаються як когнітивно-комунікативна діяльність дітей та як дискурс, адресований дітям. До останнього, що включає такі традиційні форми як казки, дитячі вірші тощо, останній часом долучається кінодискурс, який набуває популярності, що особливо стосується мультфільмів. Мультимодальна природа мультфільмів дозволяє дітям легше сприймати їх; мультфільми не лише розважають, вони є важливим складником соціалізації дитини, навчання юних глядачів норм і цінностей їхньої культури. Доволі часто мультфільми є інноваційними творами, які не слідують казковій традиції. Це стосується розглянутого в статті мультфільму – «Думками навиворіт», в якому розповідається, як дівчинка справляється з психологічними проблемами переїзду на нове місце шляхом спілкування з батьками та персоніфікованими емоціями із значною часткою емпатії. Дослідження емпатійних висловлень персонажів мультфільму дозволяє дійти таких висновків: (1) емпатія є частиною кооперативної поведінки, властивої англомовній лінгвокультурній спільноті, вона відповідає нормам спілкування, яких суспільство вимагає від індивіда, які засвоюються в процесі соціалізації; (2) регулятивна функція емпатійних висловлень в дитячому кінодискурсі має синергійну природу: вони регулюють міжособистісні взаємини персонажів і одночасно впливають на розумово-комунікативну діяльність дітей, надаючи їм моделі емпатійної мовленнєвої поведінки; (3) регулятивна функція емпатійних висловлень реалізується через потенціал комунікативно-прагматичних характеристик висловлень до якого входять МА-експресиви, репрезентативи, директиви та комісиви; (4) імплементація регулятивної функції кореспондує з організацією комунікативно-прагматичного потенціалу емпатійних висловлень у дві моделі – сценарії, що кореспондують з емпатійними смислами співчуття та співпереживання.

Посилання

1. Борисенко С. Б. Методы формирования и диагностики эмпатии учителей : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Л., 1988. 14 с.
2. Гаврилова Т. П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии. Вопросы психологии. 1975. № 2. С. 147–158.
3. Данюшина Л. А. Детский дискурс как феномен формирующейся язковой личности : автореф. дисс. … канд. філол. наук : 10.02.01. Ростов-на-Дону, 2014. 31 с. URL : http://cheloveknauka.com/v/600071/a?#?page=1)
4. Карасик В. И. Язык социального статуса. М. : ИТДГК "Гнозис", 2002. 333 с.
5. Карягина Т. Д. Эволюция понятия «эмпатия» в психологи : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Москва, 2013. 175 с.
6. Лабунская В. А., Менеджерицкая Ю. А., Бреус Е. Д. Психология затрудненного общения. М. : Асademia, 2001. 285 с.
7. Нефедченко О. І. Поняття емпатії в лінгвістиці. Філологічні трактати. 2016. Т. 8, № 1. С. 46–53.
8. Олицька С. Порівняльний лексико-стилістичний аналіз кінодискурсу. Науковий блог. Публікації, наукові статті, дискусії українською. URL : http://naub.org.ua/?p=1072.
9. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. К. : ВЦ "Київський університет", 1999. 308 с.
10. Пропп В. Я. Морфология сказки. [Изд. 2-е]. М. : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1969. 168 с.
11. Роджерс К. Эмпатия. Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. М. : ЧеРо, 2002. С. 235–237.
12. Сітцева М. Сутність та структура мультиплікаційного образу. Психологія особистості. 2013. № 1(4). С. 165–172.
13. Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). М. : Водолей Publishers, 2004. 153 с.
14. Солодухова Л. В. Емпатія в світлі різних теоретичних підходів. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «Психологія». 2011. Вип. 41. С. 204-211.
15. Стернин И. А. Проблемы описания вежливости как коммуникативной категории. Коммуникативное поведение: Вежливость как коммуникативная категория: сб. науч. тр. Воронеж : "Истоки", 2003. Вып. 17. С. 22-48.
16. Таценко Н. В. Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Серія «Філологічні науки». Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. № 2. С. 282–288.
17. Усов Ю. Н. Экранные искусства – новый вид мышления. Искусство и образования. 2000. № 3. С. 48-69
18. Фролова І. Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі: монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. 344 с.
19. Фролова І. Є. Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі : автореф. дис. … доктора філол. наук: 10.02.04. Харків, 2015. 40 c.
20. Gorer J. Exploring English Character. New York : Criterion Books, 1955. 328 p.
21. Kozloff S. Overhearing Film Dialogue. University of California Press, 2000. 332 p.
22. Zyrianov I. The British Character and English Humour. URL : Amazon.co.uk.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
ФРОЛОВА, І. Є., & КОНОПЛЯНКО, І. І. (2018). РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ЕМПАТІЙНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДИТЯЧОМУ КІНОДИСКУРСІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія, (73), 134-141. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/146
Розділ
Статті