ФРАКТАЛЬНІСТЬ КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

  • В. В. СТЕПАНОВ
Ключові слова: концепт, матрична модель, лексема, компонентний аналіз, лексико-семантичне поле, фрактальність

Анотація

Стаття розкриває механізм матричної реконструкції концепту ПОЛІТИКА як значення або інформації, активованих у свідомості англомовної спільноти мовним знаком (лексемою politics), лексико-семантичне поле якого слугує засобом його нескінченного самоподібного структурно-смислового розгалуження, що має фрактальний характер. Надається перелік потенційних форматів репрезентації будови концепту як структуризованої у свідомості системи – мережевий та матричний, – із теоретичним розмежуванням їх сутності та методології реконструкції (мережа – методика «семантика лінгвальних мереж» за С.А. Жаботинською: аналіз корпусних конкордансів вживання лексеми із визначенням логічних предикатів, сортованих за пропозиціями базових фреймів для репродукції у мережевій формі денотативного значення як аналога досліджуваного концепту; матриця – методика компонентного аналізу словникових дефініцій лексеми за Є. В. Бондаренко та Р. Ленекером: встановлення номенклатури доменів, котрі, взаємодіючи за операціями профілювання «база – профіль», і структуризують, і актуалізують активований словом концепт). Автором обирається матричний формат, у ракурсі якого на базі словників компонентним аналізом дефініцій слова politics генерується матрична модель концепту ПОЛІТИКА з його лексико-семантичним полем (у подальшому розширеним за тезаурусним і тематико-асоціативним принципами), що в подальшому аналогічно аналізується із виявленням схожих доменних матриць, що дає підставу прогнозувати імовірну фрактальність концепту ПОЛІТИКА в сучасному англомовному дискурсі. Такий прогноз зображується автором графічно як нескінченне розгалуження похідних матриць у процесі структуризації концептуальної інформації, що зрештою підлягає інтерпретації в рамках теорії фракталів Б. Мандельброта. Так, проведений автором візуальний і математичний аналіз сконструйованої гіпотетично-фрактальної моделі дозволив зафіксувати ряд закономірностей у розгалуженні концепту ПОЛІТИКА загалом та його самоподібної організації зокрема. По-перше, фрактальна розмірність моделі за рівняннями Nr0 =1 та D = In N / In(1/r) та виявилася рівною 2, що у випадку із простими фігурами також може вважатися ознакою фрактальності. По-друге, у згенерованій моделі автором візуально зафіксовано регулярні структурні повторення – арифметичні прогресії самоподібності, рух та положення подібних фігур при розгалуженні моделі, – що переконливо ілюструє фрактальну матричну організацію досліджуваного концепту. Як підсумок, автор робить висновок, що концепт ПОЛІТИКА дійсно має фрактальну природу в сучасному англомовному дискурсі.

Посилання

1. Бистров Я. В. Фрактальна модель концептуальної метафори в англомовному біографічному наративі. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Випуск 48. С. 80–89.
2. Бондаренко Е. В. Картина мира и матричное моделирование как базовый метод ее анализа. Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка : кол. монография / под ред. И.С. Шевченко. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. 246 с.
3. Веремчук Е. О. Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС в англійській мові : лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 253 с.
4. Гармаш О. Л. Фрактальна структурованість концептосистеми сучасної англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2012. №62. C. 45–50.
5. Домброван Т. И. Фрактальность как фундаментальное свойство языковой материи. Записки з романо-германської філології. 2013. Випуск 1 (30). С. 57–67.
6. Ейгер Г. В. Феномен фракталов в филологических исследованиях. Нова філологія. 2017. №69. С. 50–59.
7. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця ХХ – початку ХХІ століть) : автореф. дис. ... д. філол. наук. : 10.02.04. Київ : КНЛУ, 2011. 32 с.
8. Єнікєєва С. М. Структурна організація англійського речення як фрактального об’єкту. Нова філологія. 2018. №73. С. 27–33.
9. Жаботинская С. А. Имя как текст : концептуальная сеть лексического значения (анализ имени эмоции). Когниция, коммуникация, дискурс. 2013. № 6. С. 47–76.
10. Жаботинская С. А. Концепт / домен : матричная и сетевая модели. Культура народов Причерноморья. 2009. № 168. Том 1. С. 254–259.
11. Зайченко С. С. Фрактальное моделирование динамики функционирования концепта SPIRITUAL POWER в англоязычном художественном кинодискурсе исторического жанра. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. №12. Часть 3. С. 78–81.
12. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Москва : Институт компьютерных исследований, 2002. 656 с.
13. Пихтовникова Л. С. Самоорганизация речевых произведений : информационно-когнитивный аспект. Синергетика в филологических исследованиях : монография / под ред. проф. Пихтовниковой Л. С. Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. 340 с.
14. Степанов В. В. Матрична модель концепту ПОЛІТИКА (на матеріалі англомовного дискурсу). Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2019. №175. С. 634–641.
15. Таценко Н. В. ЕМПАТІЯ в сучасному англомовному дискурсі : когнітивно-синергетичний вимір : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04. Харків, 2018. 460 с.
16. Таценко Н. В. Типи вербальних атракторів концепту ЕМПАТІЯ в сучасному англомовному дискурсі. Нова філологія. 2017. №70. С. 201–206.
17. ABBYY Lingvo x5 : багатомовний електронний словник. Москва : ABBYY Lingvo, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
18. Ammer Christine. The American Heritage Dictionary of Idioms. Boston : Houghton Mufflin Company, 1997. 746 p.
19. Cambridge International Dictionary of Idioms. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 604 p.
20. Haken H. Information and self-organization: a macroscopic approach to complex systems. 2nd ed. Berlin : Springer, 2000. 222 p.
21. Langacker R. W. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. New York : Oxford University Press, 2008. 562 p.
22. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar. Stanford (Ca) : Stanford University Press, 1987. Volume 1 : Theoretical
23. Prerequisites. 516 p.
24. Siefring Judith. Oxford Dictionary of Idioms. Oxford : Oxford University Press, 2004. 346 p.
25. Thesaurus.com. URL: https://www.thesaurus.com.
Опубліковано
2020-05-26
Як цитувати
СТЕПАНОВ, В. В. (2020). ФРАКТАЛЬНІСТЬ КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (79), 102-112. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/19
Розділ
Статті