КОНЦЕПТ « AUTOMOBILE » У РЕАЛІТИВНОМУ ПРОСТОРІ НОСІЇВ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі фразових інновацій ХХІ

  • Ю. А. ЗАЦНИЙ
  • В. А. ДРАБОВСЬКА
Ключові слова: американський варіант англійської мови, концептуалізація, лінгвокультурема,, лінвокультурограф ія , лінгвокультурний концепт, фразові інновації

Анотація

Стаття присвячена розгляду способів актуалізації одного з найпотужніших концептів лінгвокультури сучасних США, а саме концепта automobile що виступає одним із складників базового американського концепта American Dream , засобами фразових інновацій американського варіанта англійської мови, що виникли на початку ХХІ століття. Аналізується низка сучасних навчальних тлумачних словників англійськ ої мови щодо залучення нових фразових одиниць американізмів до словникових корпусів. Робиться висновок про важливість унесення таких одиниць у реєстри навчальних тлумачних словників через культурну маркованість концепта automobile та глибокий лінгвокультурологічний потенціал, властивий таким фразовим інноваціям як узуальним засобам його актуалізації та вербалізації його основних складників. Пропонується розробка нових типів навчальних тлумачних словників, здатних за допомогою фразових інноваційних одиниць повноцінно й неупереджено відображати певну частку концептуальної картини світу в американському варіанті англійської мови.

Посилання

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т.2 : Интегральное описание языка и системная лексикография / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа русской культуры, 1995. – 767 с.
2. Драбовська В. А. Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США. Дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Драбовська Віра Анатоліївна; Львівський націон. ун.-т. – Запоріжжя, 2016. – 289 с.
3. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний. – Л. : ПАІС, 2007. – 228 с.
4. Каліберда О. О. Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Каліберда Оксана Олександрівна. – Запоріжжя, 2012. – 256 с.
5. Карташков А. Н. Принципы построения учебно-толковых словарей для иностранцев (проблема словника и лексикографической разработки слова в словарях серии Хорнби) : Учеб. пособие / А. Н. Карташков. – Иваново : ИвТИ, 1992. – 241 с.
6. Ладика О. В. Вербалізація національно-культурного компонента семантичної структури концепту American Dream / О. В. Ладика // Слов’янський збірник. – 2012. – Вип.17. – Част.1. – С . 160-165.
7. Ладика О. В. Особливості ціннісної складової лінгвокультурного концепту American Dream / О. В. Ладика // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012. – С. 219 – 230 [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2012_28_30
8. Логинов А. Л. Мифологическая составляющая концепта “The American Dream” / А. Л. Логинов // Вестник Нижегородсткого университета им. Н. И. Лобачевского, 2012. - № 1 (2). – С. 139-143.
9. Полюжин М. М. Концептуальна система як базове поняття когнітивної семантики й теорії мовної особистості / М. М. Полюжин // Проблеми романо-германської філології. Збірник наукових праць. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 5-19.
10. Томенчук М. В. Варіантно зумовлена концептуалізація дійсності у сучасній англійській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Томенчук Мар’яна Василівна. – Чернівці, 2008. – 20 с.
11. Тхорик В. И. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. Учебное пособие. Второе издание // В. И. Тхорик, Н. Ю. Фанян. – М. : ГИС, 2006. – 260 с.
12. Филиппова М. М. К вопросу о ключевых концептах американского менталитета / М. М. Филиппова // Язык, сознание, коммуникация : Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – М. : МАКС Пресс, 2011. – Вып. 42. – С. 27-34.
13. American Culture – Key Concepts and Values [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.communicaid.com/country/united-states-of-america/#.vwljiu-6rnc
14. Cambridge Dictionary of American English. Second Edition. – Cambridge University Press, 2008. – 1112 p.
15. Grimm D. The New Street Smarts // US News and World Report. – 2003. - Aug 18 –25. - P. 20 - 21.
16. Kövesces Z. Bridge Two. British-American. American-British Dictionary / Z. Kövesces. – Budapest, 2008. – 464 p.
17. Liddy G.G. When I Was a Kid, This Was a Free Country. – Washington : Regnery Publishing, 2002. – 236 p.
18. Longman Dictionary of American English. New edition. – Harlow, 2007. – 1078 p.
19. Longman Dictionary of English Language and Culture. New Edition / Ed. by D. Summers. – Harlow, 2012. – 1628 p.
20. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. New Edition. – Oxford, 2011. – 1760 p.
21. Oxford Guide to British and American Culture. New edition / Ed. by Jonathan Crowther. – Oxford : Oxford University Press, 2010.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ЗАЦНИЙ, Ю. А., & ДРАБОВСЬКА, В. А. (2017). КОНЦЕПТ « AUTOMOBILE » У РЕАЛІТИВНОМУ ПРОСТОРІ НОСІЇВ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі фразових інновацій ХХІ. Нова філологія, (71), 54-61. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/191
Розділ
Статті