РЕАЛІЗАЦІЯ СЕГМЕНТА “ETHNICITY” ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «MULTICULTURALISM» ЗАСОБАМИ ФРАЗОВИХ ІННОВАЦІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ У СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НАВЧАЛЬНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ)

  • Ю. А. ЗАЦНИЙ
  • В. А. ДРАБОВСЬКА
Ключові слова: етнічність, лінгвокультурологія, лінгвокультурема, лінгвокультурний концепт, мультикультуралізм, фразові інновації

Анотація

Стаття присвячена розгляду способів актуалізації одного з культурно маркованих концептів сучасних США, а саме – гіперконцепта ethnicity, що виступає одним із складників базового американського концепта multiculturalism, засобами фразових інновацій американського варіанта англійської мови, що виникли на початку ХХІ століття. Аналізується низка інтернет-видань щодо способів вербалізації цього концепта, а також навчальних тлумачних словників англійської мови на предмет залучення нових фразових одиниць-американізмів до словникових корпусів. Робиться висновок про глибокий лінгвокультурологічний потенціал, властивий таким фразовим інноваціям як узуальним засобам актуалізації та вербалізації основних складників концепта ethnicity через їхню культурну маркованість, а також про важливість укладання словникових глосаріїв навчального типу та внесення таких одиниць у їхні реєстри. Пропонується розробка нових типів навчальних тлумачних словників, здатних за допомогою фразових інноваційних одиниць повноцінно й неупереджено відображати певну частку концептуальної картини світу в американському варіанті англійської мови.

Посилання

1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. М. : Изд-во Флинта ; Наука, 2005. 416 с.
2. Василюк И. П. Прикладная лингвокультурология : проблемы отбора и анализа языкового материала для практики обучения русскому языку как иностранному. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 98. С. 24 – 33.
3. Драбовская В. А. Лингвокультурный концепт “MULTICULTURALISM” в американском варианте английского языка. Инновации в науке. Новосибирск : Изд. «СибАК», 2015. №5 (42). С. 106 – 114.
4. Драбовська В. А. Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04; Львівський націон. ун.-т. Запоріжжя, 2016. 289 с.
5. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів. : ПАІС, 2007. 228 с.
6. Зацний Ю. А. Янков А. В. Нова розмовна лексика і фразеологія : англо-український словник. Вінниця : нова книга, 2010. 224 с.
7. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 475 с.
8. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера - история. М. : «Языки русской культуры», 1999. 464 с.
9. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М. : Школа «Языки русской культуры», 2004. 990 с.
10. Chavers D. Racism in Indian Country. URL : https://books.google.com.ua/books?isbn=1433103931]
11. Cleary A. It's Time For Companies To Act On Diversity Fatigue. URL : https://www.socialtalent.com/blog/recruitment/diversityfatigue-is-real].
12. Kymlicka W. American Multiculturalism in the International Arena / Dissent Cohen, Mitchell, Howe and Walzel, M. (eds.) – Evan R. Dee, Publisher, Fall 1998. P. 73-79.
13. Lamm Richard. I Have a Plan How to Destroy America. URL : http://www.safehaven.com/article/4837/how-to-destroy-america
14. Livermore D. Diversity Fatigue. URL : https://culturalq.com/diversity-fatigue/].
15. Quotes About Multiculturalism. URL : http://www.goodreads.com/quotes/tag/ multiculturalism
16. Racial profiling. URL : https://www.aclu.org/issues/racial-justice/race-and-criminal-justice/racial-profiling].
17. Sears C. Multiculturalism in American Public Opinion. URL : http://www.accessmylibrary.com/article
18. Star I. What does it mean to be called an Uncle Tomahawk? URL : https://www.indianz.com/News/2018/05/10/ivan-star-comes-outjust-where-did-the-i.asp
19. The Guardian. ‘Predatory police': the high price of driving while black in Missouri. URL : https://www.theguardian.com/usnews/2018/jul/05/missouri-driving-while-black-st-louis].
20. The Harvard Gazette. One-drop rule persists. URL : https://news.harvard.edu/gazette/story/2010/12/one-drop-rule-persists/].
Опубліковано
2019-10-29
Як цитувати
ЗАЦНИЙ, Ю. А., & ДРАБОВСЬКА, В. А. (2019). РЕАЛІЗАЦІЯ СЕГМЕНТА “ETHNICITY” ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «MULTICULTURALISM» ЗАСОБАМИ ФРАЗОВИХ ІННОВАЦІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ У СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НАВЧАЛЬНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ). Нова філологія, (77), 19-25. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/43
Розділ
Статті