АКТУАЛІЗАЦІЯ CЕГМЕНТА «BUSINESS» ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «MATERIALISM» ЗАСОБАМИ ФРАЗОВИХ ІННОВАЦІЙ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Ю. А. ЗАЦНИЙ
  • В. А. ДРАБОВСЬКА
Ключові слова: американський варіант англійської мови, концептуалізація, лінгвокультурний концепт, соціофункціональна сфера, фразові інновації

Анотація

У статті пропонується лінгвокультурологічний підхід до дослідження процесу створення фразових інновацій сфери бізнесу в американському варіанті англійської мови останнього десятиліття ХХІ ст. Інноваційні лінгвальні процеси розглядаються як результат розвитку мовної макросистеми, що є продуктом її взаємозв’язку та взаємодії з культурою. Нові одиниці- фразеологізми розглядаються як лінгвокультуреми, що утворюють польові структури і репрезентують сегмент business як одну із найпродуктивніших лінгвокультурних сфер-постачальників мовних інновацій. Робиться висновок про актуальність застосування польового методу з метою аналізу способів фіксації частки концептуальної картини світу в американському варіанті англійської мови та для поглибленого вивчення фразових одиниць-неологізмів різних соціофункціональних сфер зазначеного мовного варіанта.

Посилання

1. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США. автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Драбовська Віра Анатоліївна; Львівський націон. ун.-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.
2. Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А. Зацний. – Л. : ПАІС, 2007. – 228 с.
3. Зацний Ю.А. Інновації у словниковому складі англійської мови ХХІ століття: англо-український словник / Ю.А. Зацний, А.В. Янков // Словник. Вінниця. Нова Книга, 2008. – 360 с.
4. Карасик В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 475 с.
5. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М. : АСТ, Хранитель, 2006. – 880 с.
6. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М. : «Языки русской культуры», 2004. – 990 с.
7. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М. : СЛОВО/SLOVO, 2000. – 264 с.
8. Томенчук М.В. Варіантно зумовлена специфіка концептуалізація дійсності. автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Томенчук Мар‘яна Василівна; Закарпат. держ. ун-т. – Чернівці, 2008. – 20 с.
9. Туганова О. Э. Поиск сбалансированности / О. Э. Туганова // Американский характер. Традиция в культуре. Очерки культуры США. – М. : Наука, 1998. – С. 19 – 67.
10. Corporate Anorexia [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.yourdictionary.com/corporate-anorexia
11. Dodds J. W. Life in Twentieth Century America / J. W. Dodds. – New York : Copricon Book Edition, C.P. Putman’s Sons, 1973. – 256 p.
12. Hodgson G. America in Our Time / Godfrey Hodgson. – N.Y. : Doubleday & Company, Inc., 1976. – 564 p.
13. Longman Dictionary of English Language and Culture. New Edition / Ed. by D. Summers. – Harlow, 2006. – 1624 p.
14. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. New Edition. – Oxford, 2007. – 1760 p.
15. Parsons T. Structure and process in modern societies / T. Parsons. – N.Y. : Free Pr, 1960. – 74 р.
16. Resource Curse [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.investopedia.com/terms/r/resource-curse.asp
17. Shapiro E.C. Managing in the Cappuccino Economy [Електронний ресурс] : Режим доступу : https://hbr.org/2000/03/managingin-the-cappuccino-economy
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ЗАЦНИЙ, Ю. А., & ДРАБОВСЬКА, В. А. (2016). АКТУАЛІЗАЦІЯ CЕГМЕНТА «BUSINESS» ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «MATERIALISM» ЗАСОБАМИ ФРАЗОВИХ ІННОВАЦІЙ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Нова філологія, (68), 11-17. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/302
Розділ
Статті