АЛЮЗИВНІ НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • М. В. ВОРОБЙОВА
Ключові слова: лінгвосинергетика, алюзивні неологізми, суперсистема, фрактальність

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню параметрів синергетичної природи алюзивних неологізмів. Наукова розвідка спирається на теоретичний доробок у галузі лінгвосинергетики, здійснений Єнікєєвою С. М., Кьолером Р., Піхтовніковою Л. С., Селівановою О. О. Розкрито такі характеристики алюзивних неологізмів як здатність містити інформацію про минулий та про майбутній розвиток мови як суперситеми; здатність сприяти розвитку та збереженню мови як суперсистеми. Доведено, що алюзивні неологізми реалізують аксіому лінгвосинергетики про економію зусиль у процесі створення нових елементів мовної суперсистеми. Виявлено, що алюзивні неологізми можуть утворюватись шляхом внутрішньорівневої функціональної трансорієнтації, а також мають фрактальну природу.

Посилання

1. Алефиренко Н. Ф. Методологические основания исследования проблемы вербализации концепта / Н. Ф. Алефиренко // Вестник ВГУ. – 2004. – № 2. – С. 60-66. – (Серия Гуманитарные науки).
2. Базылев В. Н. Рецензия: Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры. – М. : Academia, 2002. / В. Н. Базылев // Вестник РУДН. – 2005. – №7. – С. 208–211. – (Сер. Лингвистика).
3. Воробйова М. Алюзивні неологізми сфери культури / Марина Воробйова // Наука і освіта у глобалізованому світі : традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжнар. науково-практ. Конференції, 17-18 жовтня 2013 р., м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 20-23.
4. Єнікєєва С. М. Синергетичні аспекти семантичної деривації (на матеріалі сучасної англійської мови) / Санія Маратівна Єнікєєва // // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – № 32. – С. 140–144.
5. Єнікєєва С. М. Синергодериватологія : синергетичний аспект дослідження вербокреативних процесів / Санія Маратівна Єнікєєва // Мова і культура. – 2011а. – Вип. 1, т. 7. – С. 442-448.
6. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови : синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця ХХ – початку ХХІ століть) : автореф. дисс… д. філол. н. 10.02.04 / С. М. Єнікєєва. – Київ, 2011б. – 34 с.
7. Пихтовникова Л. С. Прагмастилистика дискурса в свете лингвосинергетической парадигмы / Л. С. Пихтовникова // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2016. – №13. – С. 114-130.
8. Селиванова Е. Механизмы неологизации в синергетике языка и этносознания / Елена Селиванова // Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 12-13. – С. 199-202.
9. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.
10. Haken H. Synergetics : An Introduction / Hermann Haken. - Springer Science & Business Media, 1983. – 390 p.
11. Köhler R. Synergetic Linguistics / R. Köhler // Contributions to Quantitative Linguistics / R. Köhler and B. B. Rieger (eds.). – Kluwer Academic Publishers, 1993. – P. 41-51.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
ВОРОБЙОВА, М. В. (2017). АЛЮЗИВНІ НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія, (70), 36-40. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/224
Розділ
Статті