СКЛАДНІ ІМЕННИКИ В НІМЕЦЬКІЙ МОЛОДІЖНІЙ ЛЕКСИЦІ

Ключові слова: словотвірна модель, синтаксична категорія, морфологічна будова, семантичні відношення, словотвірна морфема, метафоризація, запозичення, субкультурі цінності

Анотація

Стаття присвячена структурному та семантичному аналізу складних іменників у німецькій лексиці молоді. Словоскладання є продуктивним шляхом формування нових лексичних одиниць німецької мови загалом та її підсистем зокрема. Автор досліджує словниковий запас молоді, зафіксований у сучасних лексикографічних джерелах. Більшість аналізованих складних іменників є двоосновними. Також зафіксовано лексичні одиниці, утворені складанням трьох основ. У процесі утворення складних іменників у молодіжній лексиці використовується незначна кількість словотвірних моделей. Це зумовлено вторинністю аналізованої мовної підсистеми. Характерною для словоскладання є метафоризація. Остання розглядається як зручний засіб для реалізації креативності та оригінальності. Метафоризовані слова мають позитивне чи негативне семантичне забарвлення і вживаються для вербальної самоідентифікації. Таким чином, молодіжна лексика протиставляється розмовному та літературному варіантам німецької мови. Морфологічна структура складних іменників також може включати словотвірні морфеми. Їх найпродуктивнішим типом є суфікси. Вони зазвичай підкреслюють суб’єктивне ставлення молоді до повсякденного світу. Низка досліджуваних основ характеризуються стилістичною зниженістю, демонструючи потребу молодих людей у неповторності та протиставленні. Виокремлено найпоширеніші типи семантичних відношень між основами. Встановлено позамовну детермінованість цих відношень. Значну частину аналізованого вокабуляра становлять англо-американізми. Вживання цих слів визначається субкультурним впливом. Ці лексичні одиниці можуть бути утворені поєднанням англійських та німецьких основ. Для їх утворення притаманна метафоризація. Соціальні, вікові та субкультурні чинники відіграють важливу роль у формуванні німецької молодіжної лексики. Молоді люди прагнуть вираження суб’єктивної оцінки, іронії. Вони також схильні до вербальної самоідентифікації серед інших представників німецькомовної спільноти. Тому досліджуваний вокабуляр характеризується прагматичною ефективністю і часто використовується для привернення уваги комунікативних партнерів.

Посилання

1. Искоз А.М., Ленкова А.Ф. Лексикология немецкого языка. 3-е изд., испр. и допол. Ленинград : Просвещение, 1970. 296 с.
2. Левицька Л.Я., Микитка І.С. Німецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Філологія. Харків, 2013. № 1052. Вип. 74. С. 94–99.
3. Словарь словообразовательных элементов немецкого языка / А.Н. Зуев, И.Д. Молчанова, Р.З. Мурясов и др.; под рук. М.Д. Степановой. 2-е изд., стереотип. Москва : Русский язык, 2000. 536 с.
4. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка / под ред. Т. В. Строевой. 2-е изд., испр. Москва : КомКнига, 2007. 376 с.
5. Чорна С.С. Особливості молодіжного сленгу в німецькій мові. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. Вип. 53. С. 372–379.
6. Androtsopoulos J. K. Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen. Frankfurt am Main : Peter Lang, 1998. 684 S.
7. Chun M. Jugendsprache in den Medien: Eine Jugendsprachliche Analyse von Jugendromanen, Hip-Hop-Texten und Kinofilmen. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2007. 352 S.
8. Duden – Das neue Wörterbuch der Szenesprachen. Duden, 2009. 208 S.
9. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1969. 326 S.
10. Langenscheidt 100 Prozent Jugendsprache 2018 (Deutsch – Englisch). München : Langenscheidt, 2017. 160 S.
11. Last A. Heiße Dosen und Schlammziegen – Ist das Jugendsprache? Osnabrücker Beiträge zut Sprachtheorie. 1989. № 41. S. 35–68.
12. Ó Séaghdha D. Learning compound noun semantics. Technical Report. Cambridge : University of Cambridge, 2008. № 735. URL : https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAMCL-TR-735.pdf.
13. PONS 15 Jahre Wörterbuch der Jugendsprache – Sammelband : Das Original – unzensiert [1. Aufl.]. Stuttgart : PONS, 2016. 288 S.
14. Schlobinski P., Heinz H.-Ch. Jugendliche und «ihre» Sprache: Sprachregister, Jugendkulturen und Wertesysteme; empirische Studien. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1998. 236 S.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Поздняков, О. В. (2021). СКЛАДНІ ІМЕННИКИ В НІМЕЦЬКІЙ МОЛОДІЖНІЙ ЛЕКСИЦІ. Нова філологія, 2(81), 76-81. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-10
Розділ
Статті