ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІАСПЕКТНОГО ВИВЧЕННЯ

Ключові слова: теорія фразеології, теоретичне і прикладне мовознавство, міждисциплінарний підхід, наявні напрями фразеологічних досліджень, синергія наукових методів

Анотація

Інтегративний характер сучасної науки, опанування нових способів пізнання вможливили впровадження міждисциплінарних методів у мовознавчі дослідження. У статті представлено огляд наукових праць із проблем фразеології (к. ХХ ст. – донині), проаналізовано класичний і некласичний підходи до аналізу фразеологічної мікросистеми мови, визначено ефективність цих підходів для аналізу стійких виразів, з’ясовано переваги та обмеження наявних напрямів. Акцентовано на тому, що сучасна теорія фразеології формувалася під впливом різних підходів до тлумачення усталених виразів, класифікації одиниць та визначення об’єкта фразеології. Представники класичного підходу продовжують довготривалі дискусії стосовно термінологічної стрункості та критеріїв зарахування тих чи інших виразів до фразеологічної підсистеми. Типологічне та порівняльно-історичне мовознавство фокусує увагу на семантичній параметризації фразеологічних підсистем, історичній динаміці та джерелах їх формування. Лінгвокогнітивний, етнопсихолінгвістичний й лінгвокультурологічний аспекти дозволяють розглянути образні основи міжмовного ядра та специфічної фразеології, особливості втілення знань про світ у когнітивних і мовних структурах. Розкриття комунікативної потужності фразеологізмів, їх варіативності унеобхіднюють синергію когнітивного, лінгво-прагматичного та лінгво-стилістичного аспектів. Упродовж останніх років виявляється стійка тенденція до науково- прикладних досліджень у галузі фразеології, спрямованих на вдосконалення лінгвістичних баз даних у фразеологічній лексикографії та термінографії, а також комп’ютерної обробки багатослівних виразів. Систематизація чинних підходів і напрямів вивчення фразеології дозволяє дійти висновків про актуальність комплексного аналізу цих одиниць, розкриття їх семіотичного потенціалу, механізмів збереження вагомої культурної інформації в компактній формі. Міждисциплінарне вивчення фразеології забезпечить розуміння тенденцій формування фразеологічних систем, їх історичну динаміку, умови, чинники та механізми розвитку. Запропонована розвідка поглиблює уявлення стосовно сучасного стану та перспектив розвитку теорії фразеології.

Посилання

1. Phraseology: An Interdisciplinary Perspective / ed. by S. Granger, F. Meunier. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing Co, 2008. 422 p.
2. Селиванова Е.А. Новые подходы к изучению фразеологии в парадигмальном пространстве современной лингвистики. Слово. Символ. Текст: сб. науч. тр. / общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Киев : КНУ им. Тараса Шевченко, 2006. С. 149–156.
3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учеб. пособие. Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ; Москва : ООО Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ”», 2002. 416 с.
4. Bartsch S. Structural and Functional Properties of Collocations in English: A Corpus Study of Lexical and Pragmatic Constraints on Lexical Co-occurrence. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2004. 244 p.
5. Defining Collocation for Lexicographic Purposes: From Linguistic Theory to Lexicographic Practice / ed. by Orlandi A., Giacomini L. Bern, Berlin, etc. : P. Lang, 2016. 328 p.
6. Knappe G. Idioms and Fixed Expressions in English Language Study Before 1800: A Contribution to English Historical Phraseology. Berlin : P. Lang, 2004. 664 p.
7. Men H. Vocabulary Increase and Collocation Learning: A Corpus-Based Cross-sectional Study of Chinese Learners of English. Shanghai : Springer, 2017. 206 p. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5822-6
8. Phraseological Units: Basic Concepts and Their Application / ed. by Allerton D. J., Nesselhauf N., Skandera P. Basel : Schwabe, 2004. 188 p.
9. Phraseology and Culture in English / ed. by Skandera P. Berlin : Walter de Gruyter, 2007 520 p.
10. Graustein G., Neubert·A. Trends in English Text Linguistics. Berlin : Akademie der Wissenschaft der DDR, Zeutralinstitut für Sprachwissenschaft, 1979. 168 p.
11. Klein J. R., Lamiroy B. Collocations, expressions figées, phrases situationnelles, proverbes. L’Information grammaticale. 2016. No 148 (janvier). P. 15–20.
12. Saayman W. A· Embracing the Baobab Tree: The African Proverb in the 21st Century. Pretoria : University of South Africa, 1997. 269 p.
13. Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar / ed. by Jarick J. New York : Bloomsbury, 2018. 400 p.
14. Kovács G. About the Definition, Classification, and Translation Strategies of Idioms Acta Universitatis Sapientiae, Philologica. 2016. 8, 3. P. 85–101. DOI: 10.1515/ausp-2016-0033
15. Contrastive Phraseology: Languges and Cultures in Comparison / ed. by Mollica F., Ramusino P. C. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2020. 596 p.
16. Multiword expressions: Insights from a multi-lingual perspective (Phraseology and Multiword Expressions 1) / ed. by Sailer M., Markantonatou S. Berlin : Language Science Press, 2018. 336 p. DOI:10.5281/zenodo.1182583
17. Hovhannisyan A., Ghazaryan R. Morphological Classification of Idioms in English and Armenian. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2018. VI(30). P. 22-26. doi.org/10.31174/SEND-HS2018-184VI30-05
18. Lin J. Encoding Motion Events in Mandarin Chinese: A cognitive functional study. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2019. 209 p.
19. Николаева Т.Н. Типологическая параметризация компаративной фразеологии современного якутского и немецкого языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20. Якутск, 2003 23 с.
20. Piirainen E. Widespread idioms in Europe and beyond: toward a lexicon of common figurative units. Frankfurt a.M. : Peter Lang, 2012. 591 p.
21. Piirainen E., Balazsi J. A. Lexicon of common figurative units: widespread idioms in Europe and beyond. Frankfurt a. M. : Peter Lang, 2016. 778 p.
22. Селіванова О.О. Нариси української фразеології̈ (психоконгнітивний та етнокультурний аспект). Київ, Черкаси : Брама, 2004. 276 с.
23. Sedykh А. P., Amatov A. M., Bessedina N. A., Ogneva E. A., Nagorny I. A. Idioms in the framework of linguistic typology, culture and mentality. Journal of Language and Literature. 2016. Vol. 7. No. 4. Р. 77–80. DOI : 10.7813/jll.2016/7-4/14.
24. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. Москва : Знак, 2008. 656 с.
25. Kozlova, T. O. United in diversity: cultural and cognitive grounds for widespread phraseologisms. Efficiency Level and the Necessity of Influence of Philological Sciences on the Development of Language and Literature. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 91–108. DOI : https://doi.org/10.36059/978-966-397-170-4/91-108.
26. Computational and Corpus-Based Phraseology. Second International Conference, Europhras 2017, London, UK, November 13-14, 2017, Proceedings / ed. by Mitkov R. Cham : Springer, 2017. 462 p.
27. MacDonald L. Phraseological Units in a Comparable Corpus of English and Machine Translations of Academic Writing. 2015. DOI : 10.13140/RG.2.1.2999.1845
28. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Особливості проектування та функційне призначення лінгвістичних баз даних у фразеології, фразеографії та фразеологічній термінографії. Лінгвістичні студії. 2018. Вип. 35. С. 164–169.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Полєжаєв, Ю. Г. (2021). ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІАСПЕКТНОГО ВИВЧЕННЯ. Нова філологія, 2(81), 82-88. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-11
Розділ
Статті