ПОНЯТІЙНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Ключові слова: концепт, політика, дефініція, картина світу, понятійний складник

Анотація

У статті досліджена лінгвокогнітивна структура понятійного складника концепту ПОЛІТИКА в сучасній англомовній картині світу. Політика – одна з найважливіших сфер буття людини та суспільства. Як одиниця картинування свідомості вона представляє індивідуальний досвід людини, а також досвід усього суспільства, відбиваючи явища політичного життя в свідомості носіїв мови. Серед основних завдань у цій роботі визначаємо аналіз дефініцій мовних реперезентантів концепту в англомовних словниках з метою виокремлення понятійного складника та інтерпретації змісту концепту. Для досягнення цієї мети використовувалися методи дефініційного та компонентного аналізу. Об’єктом дослідження виступає концепт ПОЛІТИКА в сучасній англійськомовній картині світу. Предметом дослідження є структура понятійного складника концепту. Матеріалом дослідження виступають мовні одиниці, що репрезентують концепт ПОЛІТИКА. Дослідження проводилось із застосуванням комплексної методики концептуального аналізу. Це дозволило визначити основні уявлення про політику як такі, що зафіксовані у семантиці мовних одиниць, співвіднесених із політичною сферою діяльності носіїв сучасної англійської мови. Абстрактний характер цього поняття спричинює існування декількох лексичних одиниць, які активізують різні за змістом аспекти – politics, policy, political, politician, які утворюють ядерну зону концепту. У периферійній зоні знаходяться такі одиниці, як power, government, political activity, science, party, organization, state, country, leader, politician, the UN, globalization, crisis, human rights, global society, які конкретизують це поняття та виражають його різноманітні аспекти. Структура понятійного шару концепту ПОЛІТИКА характеризується високою лексико-семантичною щільністю. Це викликано абстрактним характером поняття, що є одним з базових в світосприйнятті людини.

Посилання

1. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт : монография. М. : Гнозис, 2004. 236 с.
2. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1996. 104 с.
3. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика : курс лекций по английской филологии. Тамбов : Издательство Тамбовского университета, 2000. 123 с.
4. Пименова М.В. Введение в когнитивную лингвистику. Кемерово, 2004. Вып. 4. С. 9.
5. Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология : монография. Київ : Фитосоциоцент, 2000. 248 с.
6. Попова З.Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира. Воронеж : Истоки, 2003. 59 с.
7. Хрищена О. Поняття мовної та концептуальної картин світу у науці про мову. URL: https://naub.oa.edu.ua/2012/ponyattya-movnoji-takontseptualnojikartyn-svitu-u-nautsi-pro-movu (дата звернення: 12.08.2021).
8. Политический словарь. URL: http://mirslovarei.com/content_pol/politika-5.html (дата звернення: 12.08.2021).
9. Oxford English Dictionary. URL: http://www.oxforddictionaries.com (дата звернення: 12.08.2021).
10. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/politics (дата звернення: 12.08.2021).
11. Badie B. International Encyclopedia of Political Science, SAGE Publications, Inc; 1st edition (September 7, 2011), 4032 p.
12. Фрумкина Р.М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? Язык и наука конца ХХ века. М. : Российский государственный гуманитарный университет, 1995. С. 74–117.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Курбатова, Т. В., & Ліхошерст, О. Г. (2021). ПОНЯТІЙНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Нова філологія, (83), 145-150. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-21
Розділ
Статті