ВІДТВОРЕННЯ ЕТНОМОВНОГО КОМПОНЕНТА НІМЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

  • С. В. КИРИЛЮК
Ключові слова: казковий дискурс, етномарковані одиниці, мовна картина світу, реалій мовної культури, функціональна еквівалентність

Анотація

Статтю присвячено особливостям відтворення етномаркованих одиниць німецьких народних казок в україномовному перекладі. Визначено, що національне забарвлення змісту і форми німецької народної казки зберігається, в першу чергу, на лексико-семантичному рівні мови, який найбільш адекватно відображає національну картину світу. Виявлено, що власні та власне казкові імена належать до реалій певної мовної культури, і мають різні способи перекладу. Природні імена відтворюються за допомогою транскрипції, а апелятиви – зі збереженням внутрішньої форми. В той же час при відтворенні власних імен застосовується і метод уподібнення, коли персонаж в українському перекладі отримує специфічного забарвлення за допомоги імені. Повна відповідність національного колориту забезпечується засобами контексту, який є джерелом даних про історію, культуру та традиції народу. У зв’язку з цим, особливого значення набуває переклад лексичних одиниць, що позначають предмети, поняття та явища, які характерні для певного народу та пов’язані з певною історичною епохою. Зазначено, що при перекладі тексту з однієї лінгвокультури на іншу з’являються слова-реалії, точність перекладу яких частіше полягає у функціональній, а не формальній відповідності оригіналу. Виявлено, що відтворення змісту і форми оригіналу досягається шляхом описового, еквівалентного та буквального перекладу, внаслідок чого стає можливим передати національний колорит німецької казки. Особливого колориту набувають і традиційні словесні формули, оригінальність яких безпосередньо пов’язана з особливостями ментальності народу. У результаті дослідження перекладу традиційних формул німецьких народних казок було виявлено, що в українському варіанті словесні формули характеризуються типовими структурами, що зберігають специфічні жанрово-родові властивості оригіналу і відтворюють їх в моделі іншої культури, на що й варто звертати увагу при перекладі

Посилання

1. Брати Грімм. Казки. Переклад Є.Поповича та С.Скидона. 2004. URL: http://www.ae-lib.org.ua/texts/grimm__tales__ua.htm
2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (Общие и лексические вопросы) М. : ИОСО РАО, 2001. 224 с.
3. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М. : ОАО ИГ “Прогресс”, 2000. 400 с.
4. Демина М. В. Гендерная концептосфера британского сказочного дискурса : от традиции к современности. Вестник СамГУ. 2006. №10/2 (50). С. 90 – 97.
5. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів : Вид-во при ЛДУ, 1989. 215 с.
6. Казки братів Грімм в чотирьох томах з 180 малюнками / переклад М. Харченка, Ф. Супруна, Д. Корзуна та ін. Київ – Відень, 1919. 162 с.
7. Карасик В. И. О типах дискурса Языковая личность : институциональный и персональный дискурс. Волгоград : Перемена, 2000. С. 5 – 20.
8. Піхтовнікова Л. С. Стилістика і синергетика дискурсу Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. Х. : Константа, 2005. С. 29 – 35.
9. Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология. Монография. К. : Фитосоциоцентр, 2000. 248 с.
10. Селіванова О. О. Світ свідомості в мові : Монографічне видання. Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. 488 с.
11. Сотникова С. І. Засоби комізму в ономастиконі німецькихнародних казок. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 2010. № 930. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. Вип. 64. С. 131–135.
12. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для институтов и факультетов иностр. языков.
13. Учеб. пособие. Москва : ООО Издательский Дом "Филология три", 2002. 416 с.
14. Эмер Ю. А. Фольклорный концепт : жанрово-дискурсивный аспект. Вестник ТГУ. 2010. № 1 (9). С. 91 – 99.
15. Kinder- und Hausmärchen. [Gesammelt durch die Brüder Grimm]. Düsseldorf und Zürich, 1995. 845 S.
Опубліковано
2020-05-26
Як цитувати
КИРИЛЮК, С. В. (2020). ВІДТВОРЕННЯ ЕТНОМОВНОГО КОМПОНЕНТА НІМЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ. Нова філологія, (79), 31-35. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/7
Розділ
Статті