ВІДТВОРЕННЯ МЕДИЧНИХ КОНЦЕПТІВ У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ключові слова: медичні концепти, переклад, трансжанр, стратегії й тактики перекладу, інтерференція, гібридність.

Анотація

Презентоване дослідження присвячене проблемі відтворення медичних концептів у науково-популярній літературі. Матеріалом дослідження виступає твір «Внутрішня історія. Кишечник – найцікавіший орган нашого тіла» Дж. Ендерс (у перекладі К. Меншикової), зосереджений на удосяжненні вузькоспеціальної медичної інформації для широкого загалу читачів без медичної освіти. Книга Дж. Ендерс є типовим трансжанром, тобто дискурсом, який здобуває нові функції саме в процесі перекладу (оригінальна версія написана німецькою, проте українськомовна має чіткі ознаки інтерференції англійського тексту). Основна увага була зосереджена на виявах інтра- та інтермовної гібридності, що супроводжують реалізацію інформативної функції науково-популярних дискурсів медичного спрямування в перекладі. Метою студії було доведення гіпотези про те, що відтворення медичних концептів вимагає набору прийомів (тактик), що межує, проте не збігається повною мірою з тим, що застосовують для ретрансляції значень медичних термінів і понять. Шляхом зіставного перекладацького аналізу зроблені узагальнені висновки щодо вимог, які висуваються до перекладеного медичного концепту, задля вирізнення його з-поміж термінів і понять. Вказано на існування дефінітивної омани, що випливає з термінологічної інтерференції англомовної лексеми concept, заважаючи формуванню коректного уявлення про природу й функції біомедичних концептів, які є продуктами медичної обізнаності реципієнтів і мають яскраве культурно-специфічне забарвлення, що й відрізняє концепт від терміна або поняття. Виходячи із наведеного визначення, вирізняємо дві групи перекладацьких стратегій, які можуть бути застосовані до ретрансляції медичних концептів у науково-популярному тексті. З концептуально- предметної точки зору концепт прикметний своєю етнокультурною специфікою, а отже, спрямовує перекладача у бік вибору між стратегіями одомашнення й очуження. З точки зору практичного застосування перекладацьких тактик (трансформацій) маємо справу з репродуктивною, адаптивною стратегіями або нерідкими випадками поєднання одразу двох.

Посилання

1. Демецька В. В. Теорія адаптації: кроскультурні та перекладознавчі проблеми : монографія. Херсон : ТИТАН, 2006. 343 с.
2. Ендерс Д. Внутрішня історія. Кишечник – найцікавіший орган нашого тіла. Харків : «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. 288 с.
3. Навчати вчитися перекладу : монографія / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С. О. Швачко. Сум. держ. ун-т. Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. 214 с.
4. Поворознюк Р. В. Медичний переклад: теорія та практика : монографія. У 2 т. Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2019. Т. 1: Теоретико-методологічні засади діяльності медичного перекладача. 2019. 367 с.
5. Поворознюк Р. В. Медичний переклад: теорія та практика : монографія. У 2 т. Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2019. Т. 2: Стратегії й тактики письмового та усного перекладу медичних текстів. 2019. 463 с.
6. Поворознюк Р. В. Переклад медичних текстів: теорія та практика : монографія. Київ : Видавець Заславський О. Ю., 2017. 223 с.
7. Сухачова Н. С. Науковий концепт як складник концептуальної картини світу. Мова і міжкультурна комунікація. 2017. Вип. 1. С. 74–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ movmk_2017_1_10
8. Чрділелі Т. В. Роль аналізу концепту у перекладацькому процесі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2019. Т. 30 (69). № 1. Ч. 1. С. 162–167.
9. Baker M. Translation and Conflict: A narrative account. Routledge, 2018. 225 p.
10. Basics of medical terminology : підручник / Sodomora Pavlo et al. Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. 261 p.
11. Enders G. Gut: The Inside Story of Our Body’s Most Underrated Organ. Greystone Books, 2018. 304 p.
12. English literary genres: grammar and interpretation aspects : навчальний посібник для студентів-філологів вищих закладів освіти / Demetska V. V., Glavatska U. L. Херсон : ХДУ, 2013. 392 с.
13. Montalt V., González Davies M. Medical Translation Step by Step: Learning by Drafting (Translation Practices Explained). Routledge, 2014. 300 p.
Опубліковано
2022-08-12
Як цитувати
Поворознюк, Р. В. (2022). ВІДТВОРЕННЯ МЕДИЧНИХ КОНЦЕПТІВ У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Нова філологія, (85), 234-239. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-32
Розділ
Статті