DIMENSIONS OF NOMINATIVE AND COMMUNICATIVE UNITS

  • I. K. KOBYAKOVA
  • O. L. OVSIANKO
  • S. O. SHVACHKO
Ключові слова: прислів’я, приказки, фольклор, вимір, лінгвістичні критерії, семантична дистанція

Анотація

Об’єктом дослідження є номінативні та комунікативні одиниці (приказки та прислів’я), предметом – синкретичне вимірювання в перекладознавчому аналізі зазначених одиниць. Ідентифікація об'єкта обґрунтовується комплексом науково-дослідних методів – онтогносеологічного, дискурсивного, дистрибутивного та контекстуального. Застосовані методи мають синкретичний характер та визначаються онтологією референтів. Матеріалом дослідження слугують прислів’я та приказки, їх тлумачення в лексикографічних джерелах і гетерогенних дискурсах. Актуальність теми дослідження верифікується тенденціями сучасних лінгвістичних студій та малодослідженністю теми. Відсутність ґрунтовних досліджень, присвячених встановленню семантичних дистанцій зазначених одиниць емпатує вибір теми роботи. У науковій розвідці осмислено функціональну природу прислів’їв та приказок, їх прагматико-семантичний модус; окреслено рівні внутрішньомовного та міжмовного типів перекладу референтів; доповнено теорію вербального та арифметичного вимірювання; обґрунтовано залучення принципу менталізу до наукового пошуку, окреслено питання подальших наукових розвідок з релевантних питань. Інноваційною є ідея контрастивного аналізу досліджуваних одиниць з виокремленням відповідних лінгвістичних критеріїв (білатеральність, поверхнева структура, глибинна структура, частиномовна парадигма, предикативність, тема- рематична представленість, образність, прагматичність). У роботі дієвими є синкретичні ідеї – лінгвістичні та арифметичні пошуки.

Представлені у роботі таблиці унаочнюють словоцентричні та текстоцентричні вимірювання номінативних та комунікативних одиниць на їх вертикальних та лінійних векторах. Експеримент проводиться над емпіричними фактами основних об’єктів перекладу – слів та текстів. Представлені теоретичні та емпіричні матеріали можуть знайти своє дидактичне застосування в міждисциплінарних академічних курсах з релевантних проблем.

Посилання

1. Анохіна Т. О. Корпусний лакунікон англомовної та україномовної картин світу : монографія. Суми : Сумський державний університет, 2018. 588 с.
2. Бережан С. Г. Семантическая єквивалентность лексических единиц / отв. ред. Н. Г. Корлэтяну. Москва : Медиум, 1995. 323 с.
3. Єнікєєва С М..Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови : монографія. ДВНЗ: Запоріз. нац. ун-т, 2006. 302 c.
4. Зацний Ю. А., Янков А. В. Нова розмовна лексика і фразеології. Англо-український словник. Вінниця, 2010. 224 с.
5. Кобякова І. К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі : монографія. Вінниця : Нова книга, 2007. 128 с.
6. Овсянко О. Л. Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 270 с.
7. Синергетика в филологических исследованих : монография / Т. И. Домброван и др.; под общ. ред. Л. С. Пихтовниковой.
8. Харьков : Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2015. 340 с.
9. Тороп П. Тотальний переклад : монографія. Вінниця : Нова Книга, 2015. 264 с.
10. Швачко С. О. Прислів’я англомовного дискурсу: онто-гносеологічна синкрета. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків, 2016. Вип. 84. С. 177-188.
11. Швачко С.О. Об’єкти перекладознавства: монографія. Суми: СумДУ, 2019. 222 с.
12. Longman Exams Dictionary, Pearson Education Limited, 2006. 1833 p.
13. Shvachko S., Kobyakova I. Linguocognitive Aspects of Humour Category. The Intersection of Cultures. 2019. Vol. 1. P. 17−23.
Опубліковано
2020-05-26
Як цитувати
KOBYAKOVA, I. K., OVSIANKO, O. L., & SHVACHKO, S. O. (2020). DIMENSIONS OF NOMINATIVE AND COMMUNICATIVE UNITS. Нова філологія, (79), 46-53. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/9
Розділ
Статті