ТЕЛЕСКОПІЙНІ НЕОНОМІНАЦІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: телескопізми, словотвір, неологізми, англійська мова, лексичні інновації

Анотація

У статті розглянуто телескопію як один із продуктивних способів неологізації сучасної англійської мови, що пов’язано з економією в мові. Актуальність дослідження інноваційної лексики зумовлена її значною кількістю й частотою її вживання. Аналіз телескопічних неономінацій в англійській мові дає змогу розглянути причини появи їх класифікацій, ознаки, сфери використання й особливості функціонування. У дослідженнях учених-мовознавців існує термінологічна варіативність. Лінгвісти використовують такі терміни для номінування аналізованого феномена: слова-злитки, слова-амальгами, складноскорочені слова, telescoping, telescoped words, blend, blendings, contamination, portmanteau words. Матеріалом дослідження слугували 226 англійських телескопізмів, обраних методом суцільної вибірки. Дослідження засвідчило високу ефективність використання телескопії в сучасній англійській мові. Її популярність зумовлена як тенденцією до економії мовних засобів, так і виявом лінгвокреативної здатності мовців. Неолексеми розподілено за 18 тематичними групами: «Екологія, клімат, природне середовище», «Будівництво й архітектура», «Наука і технології», «Політика і суспільство», «Бізнес і фінанси», «Психологія», «Покоління людей, сім’я, виховання», «Навчання й освіта», «Стосунки», «Естетика, одяг, стиль життя», «Література, кіно, музика, мистецтво», «Здоров’я і краса», «Спорт», «Хобі та дозвілля», «Їжа», «Пандемія Covid‑19», «Лінгвістика», «Сленг». Найбільшу кількість телескопічних одиниць містить розділ «Наука й технології», що становить 26,52%. Аналіз емпіричного матеріалу дав змогу встановити використання чотирьох продуктивних словотвірних моделей телескопійних неономінацій: 1) ab + cd > ad; 2) ab + cd > abd; 3) ab + cd > acd; 4) ab + cd > a(b/c)d. Поділ груп за моделями виявив таке співвідношення: ab + cd > ad становить 30,09%, ab + cd > abd – 30,97%, ab + cd > acd – 35,84%, ab + cd > a(b/c)d – 3,1%. Найпродуктивнішими та найбільш перманентними типами словотворення за допомогою телескопії є іменники (98,23%). Перспективність подальших досліджень убачаємо в необхідності аналізу способів перекладу англійських телескопічних неономінацій.

Посилання

1. Демченко Н., Береговенко Н. Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі. Актуальні питання іноземної філології. 2022. Вип. 16. С. 25–32. DOI: https://doi.org/10.32782/2410-0927-2022-16-4.
2. Нечипоренко В. Процес неологізації контамінанту Brexit у сучасній англійській мові. Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія» : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 45. С. 306–315. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.27.
3. Крамар Н. Словник англомовних неологізмів XXI століття. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. 240 с.
4. Сандій Л. Телескопія у процесах англомовної неономінації (на прикладі неологізмів сфери економіки). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки (Мовознавство)». 2013. С. 30–34.
5. Тимощук Н.М. Неологізми на позначення явищ COVID-19: морфологічний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 35. Том 5. С. 168–172. URL: https://ir.vtei.edu.ua/card.php?lang=en&id=27146.
6. Тимощук Н.М. Телескопізми сучасної англійської мови: дефініція та типологія. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 2022. Вип. 47. Т. 4. С. 115–118. URL: https://ir.vtei.edu.ua/card.php?lang=en&id=27574.
7. Cook P., Stevenson S. Automatically Identifying the Source Words of Lexical Blends in English. Computational Linguistics. 2010. Vol. 36. № 1. P. 129–149.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Тимощук, Н. М. (2024). ТЕЛЕСКОПІЙНІ НЕОНОМІНАЦІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Нова філологія, (93), 191-196. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-27
Розділ
Статті