ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГІЗМІВ У РОМАНІ ДЖОНА ГРІНА «LOOKING FOR ALASKA»

  • І. О. АНДРЄЄВА
  • Д. Л. ВОЛКОВСЬКА
Ключові слова: сленг, сленгізми, соціальна ідентифікація, структурно-семантичні особливості, емоційно-експресивне забарвлення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню функціонування сленгових одиниць у підлітково-кримінальному романі Джона Гріна «Looking for Alaska». У статті надається уточнення терміну «сленг», описуються підходи до його дефініції, встановлюються основні функції сленгізмів та особливості їх функціонування у мовному середовищі. Зважаючи на функціональне різноманіття, надається класифікація сленгу щодо сфери його вживання (загальний та спеціальний), досліджуються основні продуктивні засоби словотвору сленгізмів. В статті наводиться класифікація сленгізмів за соціальною приналежністю (римований сленг кокні, кант, поларі, інтернет-сленг, військовий сленг, black slang, backslang), структурно-семантичними особливостями (римований сленг кокні, кант, поларі, інтернет-сленг, військовий жаргон, back та black slang, запозичення), частиномовною приналежністю (прикметники, іменники, дієслова, прислівники, вигуки), тематичною співвіднесеністю (характер та зовнішність людини, предмети, явища, стани та якості, дії, об’єкти побуту) та способам словотвору (семантична деривація (персоніфікація), абревіація, основоскладання).

В ході детального аналізу в статті визначено основні функції сленгізмів, а саме: створення ефекту новизни, незвичайності, відмінності від визнаних зразків, передачі певного настрою мовця, додання висловленню конкретності, жвавості, виразності, видимості, точності, стислості, образності; уникнення штампів, кліше. Переважна кількість сленгізмів в аналізованому романі функціонує в якості мовних засобів вираження емоцій, або надання емоційної забарвленості висловлювання, вираження ставлення мовця до подій, що відбуваються. Також сленгізми слугують для окреслення чіткої межі між дорослим та підлітковим мовленням, наповнюючи мовлення підлітків сленговими одиницями, в той час як дорослі персонажі твору використовують кліше і офіційно-діловий стиль мовлення. Таким чином зроблено висновок, що сленг виступає засобом соціальної ідентифікації. В статті також окреслюються подальші перспективи дослідження способів та прийомів відтворення сленгізмів в перекладі.

Посилання

1. Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка : учеб. пособие для студентов. М. : "Дрофа". 1991. 47 с.
2. Казачкова Е. М. Формирование и функционирование молодежного сленга в лингвокультурной среде : автореф. …. канд. филол. наук : спец. 10.02.01. М., 2006. 26 с.
3. Коротун О. О. Семантика оцінки в номінаціях особи. Ономастика і апелятиви. Збірник наукових праць. Д. : Вид. Центр ДНУ, 2001. Вип. 14. С. 86-92.
4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. П : Довкілля-К. 2006, 716 с.
5. Сизов С. Д., Сизова Ю. С. Понятие и функции сленга. Молодой ученый. М., 2016. № 5. С. 32-34.
6. Христенко О. С. Фактори впливу на становлення та розвиток молодіжної лексики. Східнослов’янська філологія : Зб. наук. праць. Горлівка : Вид-во ГДПУ, 2006. Вип. 11. Мовознавство. Ч. ІІ. С.123 -128.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
АНДРЄЄВА, І. О., & ВОЛКОВСЬКА, Д. Л. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГІЗМІВ У РОМАНІ ДЖОНА ГРІНА «LOOKING FOR ALASKA». Нова філологія, (74), 12-17. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/104
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають