МОВНІ ЗАСОБИ УТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ В ТВОРАХ Т. ПРАТЧЕТТА

  • І. О. АНДРЄЄВА
Ключові слова: комізм, комічність, гумористичний ефект, жанр фентезі, ідіостиль, мовні засоби утворення гумористичного ефекту

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей утворення гумористичного ефекту в творах сучасного британського письменника жанру фентезі Т. Пратчетта. Окреслено теоретичні засади дослідження гумору, розмежовано терміни гумор – комізм – комічне. З’ясовано, що провідну роль у створенні гумористичного ефекту відіграють мовні засоби. Встановлено та описано найбільш частотні фонографічні, лексико-семантичні та синтаксичні засоби та прийоми. Окреслено можливість залучення методологічної бази теорії фреймів для подальшого аналізу когнітивних механізмів утворення гумористичного ефекту.

Посилання

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Худ. лит., 1990. – 543 с.
2. Воробьева К. А. Специфика иронии среди других языковых средств комизма / К. А. Воробьева // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. — М. : Индрик, 2007. — С. 201-206.
3. Кулинич М. А. Лингвокультурология юмора (на материале английского языка) / М. А. Кулинич. — Самара : Изд-во СамГПУ, 2005. — 180 с.
4. Левицкая Т. Р. Проблемы перевода / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Междунар. отношения, 1976. – 208 с.
5. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос : что такое постмодерн? / Ж.-Ф. Лиотар // Иностранная литература. — М., 1994. — № 1. — С. 47-61.
6. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. — СПб. : Алетейя, 1998. — 160 с.
7. Літературознавчий словник-довідник / Під ред. Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. — К. : ВЦ “Академія”, 1997. — 522 с.
8. Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного / М. Минский // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. 23 : Когнитивные аспекты языка. – С. 281-309.
9. Пивоев В. М. Ирония как феномен культуры / В. М. Пивоев. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2000. — 106 с.
10. Пигулевский В.О. Ирония и вымысел : от романтизма к постмодернізму : научное издание / В. О. Пигулевский. — Ростов-на-Дону : Фолиант, 2002. – 418 с.
11. Походня С. И. Языковые средства и виды реализации иронии / С. И. Походня. — К. : Наукова думка, 1989. — 128 с.
12. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха / В. Я. Пропп; под ред. Ю. С. Рассказова. – М. : Лабиринт, 1999. — 288 с.
13. Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В. О. Самохіна. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 360 с.
14. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля – К., 2010. – 844 с.
15. Семків Р. Постмодернізм та іронія (типологізація нетипового) / Р. Семків // Слово і Час. — 2000. — № 6. — С. 6-12.
16. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О.] за редакцією М. І. Голянич. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2011. — 268 с.
17. Pratchett T. Mort / T. Pratchett. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://1novels.com/series/134-discworld.html
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
АНДРЄЄВА, І. О. (2017). МОВНІ ЗАСОБИ УТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ В ТВОРАХ Т. ПРАТЧЕТТА. Нова філологія, (72), 10-16. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/149
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають