СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

  • М. В. ЗАЛУЖНА
  • О. С. ПОЛЕВА
Ключові слова: термін, термінологія, терміносистема, термінолексика, терміносполучення, біологічна термінологія

Анотація

Роботу присвячено виявленню специфіки утворення, оформлення, змістового наповнення й функціонування термінів біологічної галузі в сучасній англійській мові. В результаті проведеного дослідження доведено, що терміни є важливим засобом вербалізації наукового знання. Термінологічна лексика становить основу фахового лексикону будь-якої професійної та наукової галузі. У статті розглянуто біологічну терміносистему як упорядковану сукупність термінів, що відображають логіко-поняттєву систему біології, мають внутрішню структурованість і зафіксовані в лексикографічних джерелах.

Виявлено, що біологічній термінології англійської мови притаманні такі риси: системність; широка сфера використання (велика кількість суміжних сфер ужитку, «детермінологізація» лексем, широкий діапазон застосування із стилістичними цілями); відкритість, пов’язана із динамічним характером науки та її практичними розробками; наявність у її складі власних термінів; термінологізованих загальновживаних слів; термінів, запозичених з інших наук та мов; здатність до переосмислення та нашарування значень, різноманіття форм і засобів вираження (окремі слова й багатокомпонентні словосполучення, абревіатури, похідні слова, запозичення з різних мов, насамперед латини, термінологізовані й новоутворені слова).

Посилання

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-ое, стереотип. М. : «Сов. Энциклопедия», 1969. 608 с.
2. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М. : Высшая школа, 1987. 53 с.
3. Гринев С. В. Современные исследования эволюции терминологий. Научно-техническая терминология : сб. науч. трудов. М. : Академия, 2003. Вып. 2. С. 124–132.
4. Даниленко В. П. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание. Свердловск : А.С.К. 1991. 155 с.
5. Дзюба М. М. Епоніми в українській науковій термінології : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова. Луцьк, 2011. 22 с.
6. Лейчик В. М. Оптимальная длина и оптимальная структура термина. Вопросы языкознания. 1981. № 2. С. 63–73.
7. Раєвська Н. М. Англійська лексикологія. К. : Вища школа, 2001. 234 с.
8. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля, 2011. 844 с.
9. Семчинський С. В. Загальне мовознавство. К. : Вища школа. Головне вид-во, 1988. 328 с.
10. Симоненко Л. Лексикографічне опрацювання біологічної термінології. 2009. Лексикографічний бюлетень : Зб. наук. пр. К. : Ін-т української мови НАН України, 2009. Вип. 18. С. 25-31.
11. Сиротін О. В. Особливості структури та перекладу біотехнологічних термінів. Вісник Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2012. № 2 (4). С. 206-209.
12. Щерба Д. В. Термін та його дефініція як головні онтологічні поняття термінознавства. URL : http://studentam.net.ua/content/view/8811/97/
13. Янков А. В. Термінологічні епоніми у сьогочасній медичній лексиці. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя, 2017. № 70. С. 234-240.
14. Rohach L. V. Semantic basis of biology terms in the English and Ukrainian languages. Збірник наукових праць «Сучасні дослідження з іноземної філології». Випуск 14. Ужгород, 2016. P. 161-171
15. (BD) Biology Dictionary. URL : https://biologydictionary.net/
16. (ЕВ) Encyclopedia of Biology / D. Rittner, T. L. McCabe. New York : Facts on File Inc., 2004. 400 p.
17. Multitran. URL : https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=inversion
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
ЗАЛУЖНА, М. В., & ПОЛЕВА, О. С. (2018). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Нова філологія, (74), 36-43. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/109
Розділ
Статті