ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ФЕШН-ПЕРІОДИКИ

  • М. В. ЗАЛУЖНА
  • М. Д. КАРПЕНКО
Ключові слова: фешн-періодика, публіцистичний стиль, публіцистичний текст, журнальна стаття

Анотація

Стаття присвячена розгляду особливостей лінгвальної реалізації сучасної публіцистики, зокрема статей англомовних модних журналів. У розвідці доводиться, що специфіка публіцистичного тексту фешн-періодики, зокрема англомовного, полягає у поєднанні виразних засобів публіцистичного та художнього стилів. Детальний аналіз емпіричного матеріалу (британських модних видань 2016 року) виявив, що до лексичних особливостей таких текстів належbть широке використання спеціальної термінології (професійних термінів фешн-індустрії), скорочень, власних назв на позначення модних брендів, складних слів, утворених з 4-5 основ, неологізмів, абревіації. Серед стилістичних прийомів найпоширенішими виявились епітети, порівняння, метафори, гіперболи. Їхня основна функція полягає у наданні текстам виразності, образності, емоційної оцінності.

Посилання

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык / И. В. Арнольд. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 384 с.
2. Богушевська Н. Публіцистичний стиль сучасної німецької мови / Н. Богушевська // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. – № 89 (5). – Серія : Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010 – С. 118-121.
3. Байджанова Ю. Ш. Язык глянцевых журналов как особенность современной массовой культуры / Ю. Ш. Байджанова // Вестник Башкирск. ун-та. – 2012. – № 3 (I). – С. 1641-1642.
4. Дудик П. С. Стилістика української мови : Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 368 с. (Альма-матер)
5. Іванова О. О. Поняття газетно-публіцистичного стилю у перекладознавстві та особливості перекладу англійських газетних текстів на українську мову / О. О. Іванова // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. – Том 31. – Одесса : Черноморье, 2011. – С. 27-29.
6. Мелконян В. Характеристики англомовної газетно-журнальної статті в аспекті міжкультурної комунікації / В. Мелконян // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – Випуск VIII. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С. 374-378.
7. Паплаускайте М. Реальніше за саму реальність / М. Паплаускайте // MediaSapiens. – 16 квітня 2012 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/realnishe_za_samu_realnist/
8. Романюк Ю. В. Відношення компонентів концептуального поля (на базі лінгвосеміотичної концепції А. О. Білецького) / Ю. В. Романюк // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 245-251.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
ЗАЛУЖНА, М. В., & КАРПЕНКО, М. Д. (2017). ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ФЕШН-ПЕРІОДИКИ. Нова філологія, (70), 74-80. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/232
Розділ
Статті