МОВНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ МІФОПРОСТОРУ ПОЕЗІЇ Е. А. ПО

  • О. О. НІКОЛОВА
Ключові слова: хронотоп, міф, міфопростір, оніми, топоніми, теоніми, романтизм, бінарні антиномії

Анотація

Стаття присвячена розгляду мовних засобів репрезентації міфопростору у поезії знаного американського романтика − Е. А. По (на матеріалі «The Raven», «Lenore», «The Sleeper», «Eldorado», «The Lake», «A Dream Within A Dream», «Eulalie»). В статті вказано на перспективність лінгвістичних досліджень хронотопу в цілому та міфологічних часу й простору зокрема, охарактеризовано феномен міфопростору. Результати аналізу творів доводять, що актуалізація міфопростору в поезії Е. А. По здійснюється за допомогою різноманітних лексичних засобів (міфонім, теоніми, міфологічні та релігійні топоніми, меморативний топонім − Ельдорадо): таким чином згадуються знакові топоси античної міфології (підземне царство − Аїд), аксіологічні координати християнської системи світу (Рай, Небеса тощо). Автор використовує зазначені вище лексичні ресурси задля створення оригінальних тропів (перифрази, метафори, порівняння тощо). Окремо акцентовано вагому роль образних мовних зворотів, які сприяють формуванню асоціативних рядів, пов’язаних із концептами «ЖИТТЯ – СМЕРТЬ», шляхом виділення бінарних антиномій «верх – низ», «світ – темрява». Їхнє функціональне призначення зумовлено настановою на вираження притаманної романтизму ідеї органічної єдності земного світу та потойбічного, буття та небуття, що віддзеркалює особливості міфологічного світосприйняття. Вербальне моделювання міфопростору в поезії Е. А. По цілком узгоджується із іманентною романтизму тенденцією реміфологізації. Давнина та сьогодення утворюються своєрідний континуум, у якому перебуває ліричний герой американського романтика: на перетині різних просторових та часових сфер, він намагається спілкуватися з Вічністю. Матеріали статті окреслюють також горизонти подальших наукових пошуків у вказаному напрямку задля систематизації відповідного мовного матеріалу.

Посилання

1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. Вопросы литературы и эстетики. М. : Худож. лит., 1975. С. 234–407.
2. Блинова М. П., Подоляк Е. А. Хронотоп в произведениях Эдгара По и Стивена Кинга. Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 2-4. С. 18-22.
3. Заломкина Г. В. Поэтика пространства и времени в готическом сюжете : дис…. к-та филол.наук: 10.01.08. Самара, 2003. 224 с.
4. Ніколова О. О. Мовні засоби актуалізації релігійно-міфологічного аспекту роману Д. Дефо “The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe”. Нова філологія. Збірник наукових праць. 2018. № 73. С. 89-95.
5. Переяслова О. О. До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2012. Вип. 34. С. 192–196.
6. Приходченко О. О. Концептуалізація опозиції життя – смерть в готичній картині світу (на матеріалі англійськомовних романів про вампірів) дис…. к-та филол.наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 267 с.
7. Стельмах М. Ю. Міфопростір «Шагнаме» Фердоусі : опозиція «свій» - «чужий». Сходознавство. 2009. № 48. С.207-215.
8. Топоров В. Н. Пространство и текст. URL : http://ec-dejavu.ru/p/Publ_Toporov_Space.html
9. Троицкая А. Л. Интертекстуальный хронотоп готического романа (на материале англоязычных произведений) : дис…. к-та филол.наук: 10.02.04. Санкт-Петербрг, 2008. 179 с.
10. Уракова А. П. Функция мифа в рассказе Эдгара Аллана По «Похищенное письмо». Поэтика мифа. Современные аспекты. М. : РГГУ, 2008. С. 56-71.
11. Черницкая Л. А. Семиотика мифа в рассказах Эдгара По. URL : http://american-lit.niv.ru/american-lit/articles/chernickayasemiotika-mifa.htm
12. Шарданова И. В. Анализ мифосимвола «дом» в новелле Э. А. По «Падениедома Ашеров». URL : https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mifosimvola-dom-v-novelle-e-po-padenie-doma-asherov
13. Antosca, Francis E. Tamerlane to Eureka : The Evolution of Poe's Cosmic Myth. URL : https://digitalcommons.uri.edu/theses/1364.
14. McCaslin S. E. Descent : Recovery of the Ground in Eureka Poe's Cosmogonic Myth. URL : http://summit.sfu.ca/system/files/iritems1/2972/b1126228x.pdf.
15. Рое Е. А. A Dream Within A Dream. URL : http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/edgar-allan-poe.html.
16. Рое Е. А. Eldorado. URL : http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/edgar-allan-poe.html.
17. Рое Е. А. Eulalie. URL : http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/edgar-allan-poe.html.
18. Рое Е. А. Lenore. URL : http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/edgar-allan-poe.html.
19. Рое Е. А. The Lake. URL : http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/edgar-allan-poe.html.
20. Рое Е. А. The Raven. URL : http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/edgar-allan-poe.html.
21. Рое Е. А. The Sleeper. URL : http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/edgar-allan-poe.html.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
НІКОЛОВА, О. О. (2018). МОВНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ МІФОПРОСТОРУ ПОЕЗІЇ Е. А. ПО. Нова філологія, (74), 65-69. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/114
Розділ
Статті