МОВНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ РОМАНУ Д. ДЕФО «THE LIFE AND STRANGE SURPRISING ADVENTURES OF ROBINSON CRUSOE»

  • О. О. НІКОЛОВА
Ключові слова: міф, міфологізм, концепт, підтекст, бінарні антиномії

Анотація

Стаття присвячена розгляду мовних засобів актуалізації міфологічного та релігійного аспектів роману Даніеля Дефо «The Life аnd Strange Surprising Adventures оf Robinson Crusoe». Існує суттєва відмінність між функціонуванням релігійного та міфологічного текстів у даному творі, що зумовлює особливості їхньої лексичної репрезентації.

Результати дослідження вказують, що міфологізм у творі є імпліцитним, релігійні ідеї виражені, навпаки, експліцитно. В першому випадку показовою є асоціація випробувань Робінзона Крузо з ритуалом ініціації (вона створюється за допомогою семантичних маркерів, пов’язаних із концептом «СМЕРТЬ» – «жах», «вогонь», «темрява», «спис в руці», «вбивство»), діяльності персонажа Д. Дефо на острові – з діями деміурга (через співвідносність з концептом «ТВОРЕЦЬ»).

У другому – біблійні алюзії представлені знаковими образними зворотами (насамперед, порівняннями та метафорами) та включенням у текст твору прямих цитат.

Паралель з притчею про блудного сина стає очевидною завдяки мовній об’єктивації ідеї про тотожність покори батькові й Богові («батько» і «Бог» стають практично синонімічними поняттями), лексичної репрезентації християнської смислової парадигми «гріх – страждання – смерть», бінарних опозицій «верх – низ», «небеса – пекло», «праведність – гріх», «життя – смерть», промовистого порівняння, метафоричного обігравання думки про необхідність покаяння та благодать божественного прощення, біблійної цитати.

Інше порівняння вказує також на доцільність інтерпретації поневірянь Робінзона Крузо зі стражданнями біблійного праведника – Іова. Детальний аналіз обраної нами для розгляду проблеми засвідчує перспективи подальших студій, присвячених висвітленню мовних засобів репрезентації «вічних» текстів, міфологічного, біблійного підтекстів у творчості письменників світової літератури.

Посилання

1. Абрамович С. Библия как объект литературоведческого исследования. Черновцы : Рута, 2000. 54 с.
2. Агранович С., Саморукова И. Двойничество. Самара : Самарский университет, 2001. 132 с.
3. Антофийчук В. И. Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі : дис…. д-ра філол.наук: 10.01.01. Чернівці, 2001. 385 с.
4. Берестова А. Прецедентний релігійний текст як мовна форма вияву інтертекстуальності сучасної української художньої прози. Науковий альманах Studia methodologica ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2014. Вип. 38 С. 54–60. URL : http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/9138/1/Berestova_Pretsedentni_relig_teks.
5. Бетко И. П. Біблейні сюжети і мотиви в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття : дис…. канд. филол. наук : 10.01.01. Київ, 1992. 211 с.
6. Вишницька Ю. В. Мифологические сценарии в современном мире : проблема прочтения. Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. Київ. 2012. Вип. 38. С. 135–141. URL : http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2011_38/135_141.pdf.
7. Віват Г. Бібліїзми в поетичному світі Василя Стуса. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2006. Вип. 3. С. 144-147. URL : http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/985.
8. Геннеп А. ван. Обряды перехода : Система изучения обрядов. М. : «Восточная литература» РАН, 2002. 198 с.
9. Зварич І. М. Міфологічна парадигма художнього мислення: автореф. дис. …д-ра філол. наук: 10.01.06. Київ, 2003. 37 с.
10. Зырянова М. Н. Особенности реализации концепта «Творец» в идиостиле Пригова. Вестинк ТГПУ. 2010. Вып. 6 (96). С. 29-32. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-kontsepta-tvorets-v-idiostile-prigova.
11. Категории мифов. Мифология Большой энциклопедический словарь / Под ред. Е. Мелетинского. М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 654-656.
12. Колесник О. С. Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій. Чернігів : Десна Поліграф, 2016. 240 с.
13. Мелетинский Е. Поэтика мифа. М.: «Восточная литература» РАН, 2000. 407 с.
14. Ніколова О. О. Міфопоетичний аспект роману Д. Дефо «Життя та пригоди Робінзона Крузо». Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Філологічні науки. 2012. № 2. С. 14-17.
15. Нямцу А. Е. Идеи и образы Нового Завета в мировой литературе. Черновцы : Рута, 1999. 326 с.
16. Черкас Н. В. Мовно-стилістичні засоби відображення біблійних мотивів у повоєнному американському романі : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04. Львів, 2004. 20 с.
17. Шалата О. Робінзон Крузо у світі біблійної тематики. Слово і час. 1997. № 5. С. 53-55.
18. Defoe D. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, Of York, Mariner; Who Lived Eight and Twenty Years, All Alone, On an Uninhabited Island, Near the Mouth of the Great River Oroonoque. With an Account of his Travels Round Three Parts of the Globe. URL : http://rci.rutgers.edu/~tripmcc/phil/defoe-robinson_crusoe.pdf.
19. Watt Y. The Rise of the Novel. URL : http://oldemc.english.ucsb.edu/emc-courses/Novel-Mediation-S2011/novelediation/Articles/Watt.Rise%20of%20the%20Novel.chapters%201.2.5.pdf.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
НІКОЛОВА, О. О. (2018). МОВНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ РОМАНУ Д. ДЕФО «THE LIFE AND STRANGE SURPRISING ADVENTURES OF ROBINSON CRUSOE». Нова філологія, (73), 89-95. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/138
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають