МАКРОСТРУКТУРА ЛІНГВОКОНЦЕПТУ LOVE В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

  • О. В. ШЕВЧУК
Ключові слова: лінгвоконцепт, макроструктура, вербалізація, складовий компонент

Анотація

В статті розглядаються та узагальнюються різноманітні точки зору сучасних лінгвістів на структуру лінгвоконцепту взагалі та на макроструктуру лінгвоконцепту LOVE зокрема. Також здійснено аналіз основних значень лексичної одиниці LOVE на матеріалі сучасних тлумачних словників англійської мови, з’ясовано складові компоненти лінгвоконцепту LOVE та методи їх вербалізації, зроблено висновки за допомогою статистичних показників щодо частоти вживання різних складових поданого лінгвістичного явища.

Посилання

1. Вильмс Л. Е. Лингвокультурологическая специфика понятия «любовь» : автореф. дисс. на соискание уч. степ. канд. филол. наук. – спец. 10.02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное языкознание” / Л. Е. Вильмс. – Волгоград, 1997. – 21 с.
2. Вільчинська Т. П. Номінативне поле концепту «кохання» (на матеріалі поезії шестидесятників) / Т. П. Вільчинська // Наукові записки КДПУ ім .В. Винниченка. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ,2011. – Вип. 9 (1). – С.6-10.
3. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изгард. – СПб. : Питер, 1999. – 464 с.
4. Карасик В.И. Языковой круг : личность, концепт, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
5. Никитин М. В. Языковой образ-концепт. О природе сложного термина / М. В. Никитин // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – Серия : Филология. Искусствоведение. – Вып. 24 (239). – С.97-99.
6. Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования / Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : Сб. науч. трудов : [под ред. И.А. Стернина ]. – Воронеж : ВГУ , 2001. – С.75-80.
7. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Ю. С. Степанов. – М. : Языки славянских культур. – 2007. – 248 с.
8. Cambridge Academic Content Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/love.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ШЕВЧУК, О. В. (2017). МАКРОСТРУКТУРА ЛІНГВОКОНЦЕПТУ LOVE В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Нова філологія, (72), 162-166. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/178
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають