ПРИРОДА В ПОЛІКОДОВОМУ ПРОСТОРІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В. БЛЕЙКА

  • І. І. ШИРОКОВА
Ключові слова: індивідуально-авторська картина світу, концепт, вербальні засоби актуалізації концепту, візуальні засоби актуалізації концепту, перцептивний образ, опозиція концептуальних ознак

Анотація

У статті проаналізовано візуальні та вербальні засоби актуалізації природних концептів в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка, видатного представника англійського передромантизму. Час творчості автора був пов'язаний із поширенням емпіричного погляду на всесвіт, філософського сприйняття механістичного характеру природи. Тогочасні митці формували власний концепт природи і серед інших В. Блейк через антихристиянські настрої ставився до неї як до певного всесвіту, намагався знайти відповіді на екзистенційні питання. І все ж світ природи в індивідуально-авторській картині світу цього поета пов'язаний з біблійними мотивами, хоча деякі дослідники вважають В. Блейка «поетичним противником природи».

У «Піснях невинності» В. Блейк втілює божественність природи в ідилічному, радісному й гармонійному світі, де панує пасторальний настрій, а багато образів цього циклу є символами єдиного захисника – Бога. Філософія циклу «Пісні досвіду» якраз протилежна: центром стає земна реальність, хоча В. Блейк, як і раніше, вірить у щедрість природи, але вважає, що люди несправедливо використовують її блага.

Вербальна репрезентація концепту ПРИРОДА в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка здійснюється різними способами: прямо (через найменування природних об’єктів — назви топографічних об’єктів, явищ природи, рослин, тварин тощо) та опосередковано за допомогою метафор. Перцептивні образи, що апелюють до різних модальностей (зорової, слухової, тактильної), сприяють ефективній та цілісній репрезентації концептів.

У статті обґрунтовано ключову роль антитетичного принципу в моделюванні світу В. Блейком та симбіозу вербальних і візуальних компонентів. Антитетичний принцип виявляється в протиставленні неба й землі, гармонійного світу природи й світу цивілізації, гарного ставлення природи до людей та її байдужості й ворожості. Вербальні та візуальні компоненти вступають у різні види семантичної взаємодії, створюють єдине ціле та підсилюють вираження авторського задуму — протиставлення природного світу й опанованого та спотвореного людиною простору.

Посилання

1. Андреева Е. Д. Поэтический язык У. Блейка: «Песни невинности и опыта». Lingua mobilis. № 6 (39). 2012. С. 23-31.
2. Бєлінська І. Д. Концепти природи в поезії Вільяма Блейка та Федора Тютчева : автореф. дис. … канд. філол. наук. 10.01.05 порівняльне літературознавство. Тернопіль, 2011. 21 с.
3. Бойко Я. Моделювання поняттєвого складника концептуального простору естетичної оцінки прекрасне / потворне в ліриці англійського романтизму. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. 2015. Вип. 740-741. С. 23-27.
4. Дишлюк І. М. Лексико-семантичне вираження концепту "природа" у поетичній мові Ліни Костенко: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 Харків, 2002. 210 с.
5. Жерновникова О. В. Творчество Вильяма Блейка художника. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. C. 92-100. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-vilyama-bleyka-hudozhnika (дата звернення: 06.08.2017).
6. Казакова И. Б., Полякова О. Л. Романтический пейзаж в живописи и поэзии первой половины XIX века. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 4 (2). С. 854-857.
7. Кейс В. Пісні невинності і пісні досвіду:парадоксальна візія Вільяма Блейка. 2009. URL: http://www.vsesvitjournal.com/old/content/view/545/41/ (дата звернення: 10.09.2018).
8. Литвинова В. В. Индивидуально-авторские концепты в структуре художественного мира Рэя Брэдбери : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.19. Краснодар, 2009. 234 с.
9. Максимовских А. Г. Концепт "Природа" в лирике поэта Зауралья А. М. Виноградова: лингвокультурологический аспект : дисс. канд. филол. наук : 10.02.01. Шадринск, 2011. 197 с.
10. Маркова М. В. Концепт природи у європейській поезії доби романтизму. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Філологічна. 2013. Вип. 36. С. 188-189.
11. Маругина Н. И., Ламинская Д. А. Концепт "природа" в русской и английской языковых картинах мира. Язык и культура. 2010. № 2. С. 36-45.
12. Новикова В. П. Метафорические модели смыслообразования поэзии романтизма : дис. … канд. филол. наук. 10.02.19: Теория языка. Челябинск, 2002. 167 с.
13. Пилячик Н. Є. Семантико-когнітивна об'єктивація фреймового концепту явища природи в англійській та українській мовах: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.17. Київ, 2015. 19 с.
14. Серебрянська І. М. Етнокультурний концепт "природа" як складова просторового коду. Філологічні трактати. 2009. Т. 1. №1. С. 90-94.
15. Соловьева Н. А. Английский предромантизм и формирование романтического метода. Москва: Издательство Московского университета, 1984. 147 с.
16. Табакова Г. І. Концепт «природа» в структурі художнього світу ліричної прози. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2014. Вип. ІІ. С. 45-55.
17. Федотова Л. В. Фольклорное видение мира поэтами-романтиками: образ природы в культурной модели мира. Вестник Вятского государственного университета. 2011. С. 86-89.
18. Critchley P. The Visionary Materialism of William Blake. 2014 URL: https://www.academia.edu/6582196/The_Visionary_Materialism_of_William_Blake (Last accessed: 25.09.2019).
19. Hutchings K. Imagining Nature. Blake’s Environmental Poetics. Montreal & Kingston: Mc-Gill-Queen’s University Press, 2002.
20. Plumly S. Elegy Landscapes: Constable and Turner and the Intimate Sublime. W. W. Norton & Company, 2018. 208 р.
21. Roberts J. William Blake’s Poetry. A Reader’s Guide. London: Continuum International Publishing Group, 2007.
22. Scwenger P. Blake’s Boxes, Coleridge Circles, and the Frame of Romantic Vision. Studies in Romanticism. Boston, 1996. Vol. 35. № 1. P. 99–117.
Опубліковано
2020-05-26
Як цитувати
ШИРОКОВА, І. І. (2020). ПРИРОДА В ПОЛІКОДОВОМУ ПРОСТОРІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В. БЛЕЙКА. Нова філологія, (79), 133-138. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/24
Розділ
Статті