КАТЕГОРІЯ ЧАСУ ЯК ФЕНОМЕН ПОЕТИКИ СПОНТАННОСТІ

Ключові слова: поетика спонтанності, темпоральність, категорія часу, хронотоп, інтерсуб’єктивність, лінгвальні та паралінгвальні засоби, ритм.

Анотація

У статті представлено ключову текстову категорію поетики спонтанності – категорію часу. Метою дослідження є визначення основних вимірів категорії часу у поетиці спонтанності. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: визначити антропогенність категорії часу у поетиці спонтанності; представити основні ракурси реалізації категорії часу; окреслити розуміння часу як принципу творення у поетиці спонтанності. Об’єктом дослідження обрано категорію часу у художніх текстах, а предметом дослідження є різноплановість реалізації категорії часу у творах, що представляють поетику спонтанності. Темпоральність розглянуто з естетико-філософських позицій феноменології Мартіна Гайдеґґера і Еміля Штайґера, а також «теорії поля» Чарльза Олсона. У результаті аналізу феноменологічної концепції творчості стає очевидним, що саме час стає екзистенційно осмисленим ритмічним оформленням духу творення. Таке антропологічне розуміння категорії часу є фундаментальним для поетики спонтанності, що базується на русі творчої енергії, непідвладної умовним інтервальним абстракціям. Діалектика часової категорії у різні естетичні епохи не була лінійною. А саме, концепція трагічної вічності у поетиці романтизму поступово замінюється лінійною хронологічністю реалізму, набуває змішаного характеру циклічності у модерністську добу та невизначеного у своїй конечності тривання у художніх текстах сучасності. У художніх творах, що представляють поетику спонтанності, текстова категорія часу характеризується гетерогенністю (поєднання кількох різновидів часу в межах одного твору) та гетерохронністю (різночасність, зміна часу і темпу викладу, нерівномірність). Для комплексного осмислення часової категорії у поетиці спонтанності визначено основні ракурси розгляду: 1) час як об’єкт зображення у творі, хронотоп; 2) час як наративна форма; 3) лінгвальні та паралінгвальні засоби представлення текстової категорії часу; 4) час як принцип творення (спонтанне письмо як запис часу). Серед лінгвальних засобів представлення категорії часу у поетиці спонтанності виділяємо поліритмію, яка проявляє інтерсуб’єктивну природу часу – координацію внутрішньої суб’єктивної реальності, тобто особистих ритмів і темпів, із зовнішніми процесами, тобто навколишнім світом.

Посилання

1. Прокопович Ф. Філософські твори. Том II. Натурфілософія. Частина I. Книжка III. Вилучено із: http://litopys.org.ua/procop/proc207.htm (доступно 22 травня 2023).
2. Гайдеґґер М. Мартін Гайдеґґер про мислення, буття та нудьгу. Вилучено із: https://kmbs.ua/ua/ article/martin-heidegger (доступно 22 травня 2023).
3. Heidegger M. Sein und Zeit. Вилучено з: https://taradajko.org/get/books/sein_und_zeit. pdf (доступно 22 травня 2023).
4. Радченко О. Час як уява і час як буття: Еміль Штайгер versus Мартін Гайдеггер. Слово і Час. 2009. № 6. С. 45-53. Вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/ view/556 (доступно 22 травня 2023).
5. Глінка Н. В. Поетика спонтанності у літературознавчих студіях: етапи становлення та онтологічна трансформація. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 9, 2021. С. 63–69. Вилучено із: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2021-9.9 (доступно 22 травня 2023).
6. Романцова Б. До питання часу у модерністському романі першої третини ХХ століття. Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки, 2017. Т. 195. С. 74–81. Вилучено із: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/ bitstreams/28e616ed-c3a1-4cab-a2c3-702549edb836/ content (доступно 22 травня 2023).
7. Бахтін М. М. Проблема тексту у лінґвістиці, філології та інших гуманітарних науках. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Зубрицької, М. (2001). Львів : Літопис, 2001. С. 318–323.
8. Глінка Н. В. Міфопоетика у творчості Д. Г. Лоуренса. Київ. 200 с.
9. Белград Д. Культура спонтанності: імпровізація і мистецтво у повоєнній Америці. Київ, 2008. 528 с.
10. Kerouac J. October In The Railroad Earth. Вилучено з: https://www.google.com/search?q =jack+kerouac+october+in+the+railroad+earth (доступно 22 травня 2023).
11. Olson Ch. Kingfishers. Вилучено з: https://www.poetryfoundation.org/poems/ 5 4 3 1 0 / t h e - k i n g f i s h e r s - 5 6 d 2 3 4 8 2 9 d 8 8 a (доступно 22 травня 2023).
Опубліковано
2023-08-28
Як цитувати
Глінка, Н. В. (2023). КАТЕГОРІЯ ЧАСУ ЯК ФЕНОМЕН ПОЕТИКИ СПОНТАННОСТІ. Нова філологія, (90), 26-31. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-90-4
Розділ
Статті