ІМПЛІЦИТНА ОЦІНКА В МЕЖАХ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: імпліцитна оцінка, маніпулятивна стратегія, англійськомовний художній дискурс, мовленнєвий акт, прагматичний аспект.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню засобів вираження імпліцитної оцінки у межах маніпулятивної стратегії і тактик її реалізації на основі англійськомовного художнього дискурсу. Маніпулювання вважається універсальним явищем, що виявляється у багатьох сферах життєдіяльності людини та є об'єктом вивчення багатьох наук. Маніпуляція є способом впливу на людей, що націлений на психічні структури комуніканта, відбувається приховано й має на меті скоригувати поведінку адресата в бажаному напрямку. Актуальність роботи обумовлена потребою більш детального вивчення явища імпліцитної оцінки враховуючи прагматичний аспект її репрезентації. У науковій розвідці використано такі методи дослідження як когнітивний, конверсаційний, прагмасемантичний, актомовленнєвий, контекстуальний, пресупозиційний та дискурс- аналіз, які дали можливість комплексно охарактеризувати досліджуване явище. Прагматичний аспект комунікації дає людині змогу висловити своє ставлення до оточення через оцінювання подій, суспільства, отриманої інформації, а також здійснювати певний вплив на навколишню дійсність. У ході спілкування комуніканти переслідують певні прагматичні цілі, задля досягнення яких у мовленні використовується імпліцитна оцінка, що дає змогу неявно передати певну інформацію, думки, оцінку вчинків або подій. Плануючи своє повідомлення, мовець завжди враховує різні підходи до спілкування, що будуть найбільш дієвими в конкретній ситуації й допоможуть досягти поставленої мети. Саме тому від вибору тієї чи тієї стратегії й тактики залежить результативність повідомлення. За результатами розвідки виявлено, що тактики реалізації імпліцитної оцінки в межах маніпулятивної стратегії спрямовані на задоволення та обстоювання власних інтересів, маніпулювання та перемоги в конфлікті, коригуючи поведінку та думки інших. Імпліцитна оцінка в межах маніпулятивної стратегії найчастіше є негативною. Вибір певної тактики залежить від обставин взаємодії, взаємин між мовцями, соціальним статусом, емоційним фоном та мети спілкування. Перспективами подальших досліджень є розширення діапазону тактик реалізації маніпулятивної стратегії спілкування, де міститься імпліцитна оцінка.

Посилання

1. Дмитрук О. В. Маніпулятивні стратегії в міжособистісному спілкуванні (на матеріалі сучасних англомовних серіалів). Мовні і концептуальні картини світу, 2013. Вип. 43(2). С. 21–30.
2. Сотников А. В. Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі: тактики та стратегії. Лінгвістика ХХІ століття, 2017. С. 171–175.
3. Шкіцька І. Ю. Маніпулятивна стратегія позитиву : специфіка та місце серед інших комунікативних стратегій [Текст]. Мова і культура : наук. видання. К. : Вид. дім Дмитра Бураго. Вип. 12. Т. ІІ(127). 2009. С. 42–49.
4. Ashley T. The Little Teashop of Lost and Found. Transworld Digital. 2017. 425 p.
5. Gilbert A. The Act of Roger Murgatroyd. Faber & Faber; Main edition. 2014. 320 p.
6. Hailey A. Airport. Open Road Media. 2014. 548 p. 7. Steel D. Blue. Bantam press. 2016. 379 p.
Опубліковано
2023-10-16
Як цитувати
Добровольська, М. Б. (2023). ІМПЛІЦИТНА ОЦІНКА В МЕЖАХ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Нова філологія, (90), 134-138. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-90-18
Розділ
Статті