КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • М. Б. ДОБРОВОЛЬСЬКА
Ключові слова: категорія оцінки, структура оцінки, критерії классификації, раціональна оцінка, емоційна оцінка, метафора

Анотація

Стаття присвячена аналізу оцінки як лінгвістичної категорії. В статті подані сучасні дефініції щодо інтерпретації категорії оцінки. У сучасній лінгвістиці оцінку розглядають як засіб вираження інформації про об’єкт, про цінність певних предметів та явищ з точки зору їх узгодження з певними інтересами, вимогами, уподобаннями мовця, спосіб відображення його ціннісного ставлення. Оцінка виражає об’єктивно-суб’єктивний характер, а значить реалізує суб’єктивні уявлення про об’єктивний світ чи події та залежить від автора мовлення, його уявлень про цінність об’єкта, соціальні норми, смаки, інтереси, відчуття та ін.

Мовна оцінка має свою структуру, головними елементами якої є суб’єкт, яким виступає людина чи соціум, об'єкт, тобто особа, предмет чи явище об’єктивної дійсності та оцінний предикат (власне оцінка). До другорядних елементів відносять підґрунтя оцінки, оцінну шкалу та оцінний стереотип.

У статті з’ясовано параметри оцінки, її риси та сутнісні характеристики, які свідчать про те, що оцінка є наслідком осмислення та відображення дійсності через призму її сприйняття людиною. Оцінка має широке лінгвістичне наповнення, тому реалізується за допомогою різноманітних мовних засобів.

Велику кількість та багатогранність підходів до вивчення та трактування лінгвістичної категорії оцінки зумовлюють певні ознаки, що стали основою типологічних класифікацій оцінки. Оцінки класифікують на абсолютні та порівняльні, раціональні та емоційні, а також в залежності від взаємин суб’єкта та об’єкта оцінки.

Категорія оцінки, проявляючись на всіх рівнях мови, дає підстави стверджувати, що оцінка як категорія має власний когнітивно-дискурсивний потенціал. При цьому когнітивно-дискурсивний потенціал оцінки трактується як арсенал засобів її реалізації, який достатньо різноманітний: від лексичних до дискурсних. Форми вираження оцінки різні в просторі і часі, вони варіюються від експліцитних до імпліцитних.

Посилання

1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений : Оценка. Событие. Факт. М. : Наука, 1988. 341 с.
2. Брухаль Я. Категорія оцінки як об’єкт лінгвістичних досліджень. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія 6 Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вінниця ТОВ «Фірма «Планер». 2013. №18. С. 258-262.
3. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. Изд. 2-е, доп. М. : Эдиториал УРСС, 2002. 280 с.
4. Дейна Л. В. Огляд тенденцій дослідження лінгвістичної категорії оцінки. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. : Філологія. Мовознавство. 2014. Т. 221, Вип. 209. С. 20-23.
5. Заграевская Т. Б. Категория «оценка», ее статус и вербализация в современном английском языке : дис. …канд.филол.наук : 10.02.04. Пятигорский государственный лингвистический ун-т. Пятигорск, 2006. 298 с.
6. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістика : формування і розвиток категорії оцінки. Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 350 с.
7. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах : автореф. дис. … докт. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2001. 34 с.
8. Лєснова В. В. Засоби вираження лінгвістичної категорії оцінки в українських прислів’ях. Лінгвістика. 2012. № 3 (27). Ч. І. С. 138 –146.
9. Онищенко І. В. Категорія оцінки та засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ, 2004. 19 с.
10. Приходько А. И., Гаврилюк Т. А. Место оценки в формировании картины мира. Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. 2014. № 3. С. 52–57.
11. Приходько Г. І. Оцінка як об'єкт лінгвістики: перспективи комунікативного аспекту дослідження. Нова філологія. 2014. № 66. С. 180–184.
12. Тер-Григорьян М. Г. Рівневе вираження оцінки в усному англомовному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Одеса, 2009. 21 с.
13. Федорова Л. Категорія оцінки: до проблеми становлення та вираження в слові (на матеріалі метафор газетно-журнальної періодики). Українська мова. 2013. № 1. С. 115–121.
14. Хидекель С. С., Кошель Г. Г. Природа и характер языковых оценок. Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака. Воронеж, 1983. С. 11–16.
15. Шинкарук В. Д. Оцінний компонент в лексичному значенні слова. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. 2016. Вип. 248. С. 6–14.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
ДОБРОВОЛЬСЬКА, М. Б. (2018). КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Нова філологія, (74), 30-35. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/108
Розділ
Статті