REVENONS À NOS MOUTONS: КОНТРАСТИВНА ЛIНГВIСТИКА, ДВОМОВНІСТЬ І ПЕРЕКЛАД

  • А. Я. АЛЕКСЕЕВ
Ключові слова: переклад, контрастивна лінгвістика, білінгвізм, концептуальний аналіз

Анотація

У статті аналізуються тісні зв'язки перекладу з контрастивними дослідженнями, двомовністю і інтерференцією, з якою неминуче стикається перекладач у своїй перекладацькій діяльності. Відзначається глибокий інтрадисциплінарний характер перекладу і як науки, і як процесу, що носить в даний час яскраво виражену когнітивну домінанту.

Посилання

1. Алексеев А. Я. Сопоставительная стилистика. Днепропетровск : НГУ, 2012. 477 с.
2. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие. Новое в лингвистике. М. : Прогресс, 1972 Bып.VI. С. 25-60.
3. Ванников Ю. В. Проблемы адекватности перевода. Типы адекватности, виды перевода и переводческой деятельности. Текст и перевод. М. : Наука,1988. С.34-40.
4. Гриценко М. В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі худoжніх творів для різновікової аудиторії : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство. Київ, 2016. 18 с.
5. Джеймс К. Контрастивный анализ. Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1989. Вып. ХХV. С.205-306.
6. Кёрквуд Г. У. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа. Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1989. Вып. ХХV. С. 341-349.
7. Комиссаров В. Н. Смысловая стратификация текста как переводческая проблема. Текст и перевод. М. : Наука, 1988. С. 6-16.
8. Косериу Э. Контрастивная лингвистика и перевод : их соотношение. Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1989. Bып. ХХV. С. 63-81.
9. Левый И. Искусство перевода. М. : Прогресс, 1974. 354 с.
10. Мараховська А. Ю. Відтворення евфемізмів в українських перекладах іспанськомовної худдожньої прози : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство. Київ, 2016. 19 с.
11. Плющ Б. О. Прямий та непрямий переклад української художньої прози англійською, німецькою, іспанською та російською мовами : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16 – перекладознавство. Київ, 2016. 19 с.
12. Пьетро Р. Дж. Ди Языковые структуры в контрасте. Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1989. Вып. ХХV. С. 82-121.
13. Цвиллинг М. Я. Исчерпала ли теория перевода свои возможности? Вопросы филологии. М. 2002. №1. С. 50-71.
14. Хауген Э. Языковой контакт. Новое в лингвистике. М. : Прогресс, 1972. Вып. VI. С. 61-80.
15. Шама И. Н. Перевод – искусство понимать.... Запорожье : Просвита, 2005. 236 с.
16. Штернеманн Р. Введение в контрастивную лингвистику. Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1989. Вып. ХХV. С. 144-178.
17. Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950. 454 с.
18. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М. : Учпедгиз, 1957. 186 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
АЛЕКСЕЕВ, А. Я. (2018). REVENONS À NOS MOUTONS: КОНТРАСТИВНА ЛIНГВIСТИКА, ДВОМОВНІСТЬ І ПЕРЕКЛАД. Нова філологія, (74), 5-11. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/103
Розділ
Статті