КАТЕГОРІЇ СИМЕТРІЇ Й АСИМЕТРІЇ В СИНЕРГЕТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОМОНІМІЇ

  • С. В. КІЙКО
Ключові слова: симетрія, асиметрія, омонімія, омофонія, омоморфія, етимологія, матриця

Анотація

Стаття присвячена розгляду омонімії як симетрично-асиметричного явища на матеріалі німецької й української мов. Симетрія є важливою ознакою як фізичних, так і абстрактних систем і визначається як властивість об’єктів залишатися незмінними щодо перетворень. Асиметрія є відсутністю або порушенням симетрії.

Симетрія форми омонімів є фактором стабільності омонімії, асиметрія змісту дозволяє поширити поняття омонімії на одиниці різних рівнів мови. На основі симетрично-асиметричних відношень між граматичними, семантичними, функціональними й генетичними характеристиками омонімів розроблено матрицю розподілу різних видів омонімії, яка слугує доказом її системності і є основою для багатомірної класифікації омонімів. У матриці всі 16 підсистем розділені на 8 антиподів, і у всіх підсистемах є омоніми. Це дозволяє виокремити несуперечливі логіко-змістові класи омонімів і служить підтвердженням того, що базою для появи омонімії є симетрія / асиметрія, а саму омонімію можна розглядати в руслі синергетичної наукової парадигми.

У статті описано також процеси взаємодії елементів і підсистем, які дозволяють зменшити ентропію при появі нових омонімів у лексичній системі німецької мови. Встановлено особливості омонімії похідних слів, проаналізовано граматичну міжчастиномовну омонімію, систематизовано омонімію в мовленні і виявлено захисні механізми для усунення спричинених омонімією перешкод у процесі комунікації.

Посилання

1. Абаев В. И. О подаче омонимов в словаре. Вопросы языкознания. 1957. № 3. С. 31–43.
2. Вардуль И. Ф. Место семантики в лингвистическом описании. Проблемы семантики. М.: Наука, 1974. С. 12–24.
3. Вейль Г. Симметрия. М. : Изд-во ЛКИ, 2007. 192 с.
4. Готт В. С. Философские вопросы современной физики. М. : Высш. шк., 1988. 343 с.
5. Гладкий П. І. Семантичне злиття однозвучних слів у німецькій мові. Мовознавство. 1968. № 1. С. 24–28.
6. Головня А. И. Омонимия как системная категория языка. Минск : БГУ, 2007. 132 с.
7. Демська О.М. Словник омонімів української мови / О. М. Демська, І. М. Кульчицький. Львів : Фенікс, 1996 . 224 с.
8. Карпов В. А. Язык как система. 3-е изд. М. : УРСС, 2009. 304 с.
9. Кійко С.В. Синергетика омонімії як мовного, мовленнєвого і міжмовного явища. Чернівці : ЧНУ, 2016. 531 с.
10. Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике. – 2-е изд. М. : Наука, 2013. 820 с.
11. Лаптева О. А. Речевые возможности текстовой омонимии. 3-е изд. М. : УРСС, 2009. 415 с.
12. Малаховский Л. В. Теория лексической и грамматической омонимии. М. : Либроком, 2009. 248 с.
13. Ожегов С. И. Выступление на дискуссии по вопросам омонимии. Лингвистический сборник. 1960. Вып. IV. С. 69–71.
14. Реформатский А. А. Введение в языковедение. 5-е изд. М. : Аспект Пресс, 2001. 536 с.
15. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. 6-е изд. М. : УРСС, 2012. 256 с.
16. Тышлер И. С. Словарь омонимов современного английского языка. Саратов : Изд-во СГУ , 1963. 232 с.
17. Урманцев Ю. А. Симметрия природы и природа симметрии : Философские и естественно-научные аспекты. 4-е изд. М. : УРСС, 2013. 232 с.
18. Ульман С. Семантические универсалии. Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1970. С. 250–299.
19. Шайкевич А. Я. Источники лексической омонимии в германских языках : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки". Москва, 1962. 20 с.
20. Шипнівська О.О. Структурно-семантичні та функціональні характеристики міжчастиномовної морфологічної омонімії сучасної української мови : автореф. дис ... канд. філол. наук. Київ, 2007 . 19 с.
21. Bünting K.-D. Deutsches Wörterbuch. Chur : Isis Verlag, 1996. 1504 S.
22. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. [Електронний ресурс]. In 10 Bd. On CD. Berlin, 2000.
23. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. von D. Götz u.a. Berlin [u.a.] : Langenscheidt, 2008. 1307 S.
24. Lezius W. Morphologiesystem Morphy. Linguistische Verifikation. Dokumen tation zur ersten Morpholympics. Hrsg. von R. Hausser. Tübingen : Niemeyer, 1996. S. 25-35.
25. Öhman S. Wortinhalt und Weltbild. Vergleichende und methodologische Studien zu Bedeutungslehre und Wortfeldtheorie. Stockholm : Norstedt, 1951. 194 S
26. Steriopolo O. Asymmetrie im Sprachsystem und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sprache. Germanistik in der Ukraine. Jh. 9. Kyjiw., 2014. S.108-113.
27. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. 8. Aufl. Gütersloh : Bertelsmann Lexikon Verlag, 2006. 1728 S.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
КІЙКО, С. В. (2018). КАТЕГОРІЇ СИМЕТРІЇ Й АСИМЕТРІЇ В СИНЕРГЕТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОМОНІМІЇ. Нова філологія, (73), 55-64. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/133
Розділ
Статті