КОМПОЗИЦІЯ І СТИЛЬ РОЗПОВІДІ ЮЙ ДА-ФУ 春风沉醉的晚上 («ВЕСНЯНІ НОЧІ»)

  • Л. С. ПІХТОВНІКОВА
  • А. І. МОТРОХОВ
Ключові слова: мовленнєвий твір, рівні композиції, композиційно-мовленнєві форми, архітектоніко-мовленнєві форми, членування тексту, образ, концепт

Анотація

У статті досліджено композицію розповіді Юй Да-фу. Композиція розглядається в роботі як невід’ємна складова стилю твору (Е. Різель). Схарактеризовано всі чотири рівні композиції, показано зародження на змістовному рівні композиції художніх образів та концептів, вираження яких на асоціативно-образному рівні твору є головною ціллю автора. Розглянуто типові складові формально-змістового рівня, а також членування тексту на формальному рівні твору.

Посилання

1. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка / М. П. Брандес. – М. : Высшая школа, 1983. – 271 с.
2. Брандес М. П. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / М. П. Брандес. – М., 1990. – 320 с.
3. Піхтовнікова Л. С. Еволюція німецької віршованої байки: Жанрово-стилістичні аспекти: дис. … доктора філол. наук : спец. 10.01.04; 10.02.04 / Піхтовнікова Лідія Сергіївна. – К., 2000. – 427 с.
4. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки. Німецька віршована байка ХІІІ-ХХ ст. / Л. С. Піхтовнікова. – Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 220 с.
5. Пихтовникова Л. С. Композиционно-стилистические особенности стихотворной басни (на материале немецких стихотворных басен 18 в.) : дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. С. Пихтовникова. – Киевский гос. педагог. ин-тут иностр. языков. – К., 1992. – 338 с.
6. Пихтовникова Л. С. Композиция речевого произведения и предпосылки ее самоорганизации / Л.С. Пихтовникова // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. – № 6. – Спеціальний випуск з нагоди ювілею В. Я. Мізецької. – Одеса, 2015 – С. 93-97.
7. Пихтовникова Л. С. Самоорганизация когнитивной системы при создании речевого произведения: преимущества и ограничения / Л. С. Пихтовникова // Записки з романо-германської філології. – № 1 (34). – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – С. 115-125.
8. Юй Да-фу. Весенние ночи. – Сб. рассказов. – М : Художественная литература, 1972. – 207 с.
9. Pichtownikowa L. Synergie des Fabelstils : Die deutsche Versfabel vom 13-21 Jahrhundert / Ukrainische Beiträge zur Germanistik / L. Pichtownikowa. – Band 5. – Aachen : Shaker Verlag, 2008. – 322 S.
10. Riesel E. Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation : учеб. пособ. для студентов ин-тов и ф-тов иностр. Языков / E. Riesel – М. : Высшая школа, 1974. – 184 с.
11. 郁达夫. 春风沉醉的晚上 / 郁达夫 // 达夫作品集-- 春风沉醉的晚上 [Електронний ресурс] /郁达夫. – Режим доступу : www.artsdome.com/books/ydf/008.htm.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
ПІХТОВНІКОВА, Л. С., & МОТРОХОВ, А. І. (2017). КОМПОЗИЦІЯ І СТИЛЬ РОЗПОВІДІ ЮЙ ДА-ФУ 春风沉醉的晚上 («ВЕСНЯНІ НОЧІ»). Нова філологія, (70), 145-149. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/246
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають