ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА: НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

  • Л. С. ПІХТОВНІКОВА
Ключові слова: лінгвосинергетика, фрактал, фазовий перехід, мовленнєвий твір, самоорганізація смислу та композиції

Анотація

У статті надано стислий огляд існуючих напрямів лінгвосинергетичних досліджень. Успіх в розвитку цих напрямів став можливим після появи фундаментальних праць із загальної синергетики, оскільки в них впроваджено поняття й підходи цієї науки до вивчення складних систем. Визначено напрями подальшого розвитку лінгвосинергетики, що базуються на більш глибокому розумінні механізмів та законів самоорганізації.

Посилання

1. Анненкова Н. М. Лингвостилистическая характеристика прозаической басни (на материале басен Г. Э. Лессинга и немецких писателей ХХ в.): дис. ... канд. филол. наук. – Специальность: 10.02.04. / Н. М. Анненкова. – Моск. гос. пед. инст-т им. М. Тореза. – М., 1977. – 189 с.
2. Герман И. А. Лингвосинергетика / И. А. Герман. – Барнаул : Алтайская акад. экономики и права, 2000. – 188 с.
3. Гончарук О. М. Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 «германські мови» / О. М. Гончарук. – Херсон. держ. ун-тет. – Херсон, 2012. – 231 с.
4. Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка: дис... докт. филол. наук: 10.02.04 «Германские языки»/ Т. И. Домброван. – Одесса, 2013. – 462 с.
5. Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка : монография / Т. И. Домброван. – Одесса : КП ОГТ, 2014. – 400 с.
6. Ейгер Г. В. Язык и синергетика / Г. В. Ейгер // Вісник Харківського університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 1992. – № 372. – C. 131–137.
7. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект. – АДД, 10.02.04 / С. М. Єнікєєва; Київ. нац. лінгвістичний ун-тет. – К., 2011. – 35 с.
8. Келер Р. Синергетическая лингвистика [Электронный ресурс] / Р. Келер. – Режим доступа : http://ubt.opus.hbznrw.de/volltexte/2007/413/pdf/synling. pdf.
9. Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности (очерки о синергетике языка) / Л. П. Киященко. – М. : ИФРАН, 2000. – 199 с.
10. Колпакчи М. А. Дружеские встречи с английским языком / М. А. Колпакчи. – Л. : Ленинградский университет, 1975. – 224 с.
11. Моль А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М. : Прогресс, 1973. – 406 с.
12. Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс / Г. Г. Москальчук. – М. : УРСС, 2003. – 294 с.
13. Мукатаєва Я. В. Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Я. В. Мукатаєва. – ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 206 с.
14. Николис Дж. Динамика иерархических систем. Эволюционное представление / Дж. Николис. – М. : Мир, 1989. – 178 с.
15. Пайтген Х.-О. Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем / Х.-О. Пайтген, П. Х. Рихтер. – М. : Мир, 1993. – 176 с.
16. Пиотровский Р. Г. Лингвистическая синергетика: исходные положения, первые результаты, перспективы / Р. Г. Пиотровский. – СПб : СпбГУ, 2006. – 160 с.
17. Пихтовникова Л.С. Композиционно-стилистические особенности стихотворной басни (на материале немецких стихотворных басен 18 в.) : дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. С. Пихтовникова. – Киевский гос. педагог. ин-тут иностр. языков. – К., 1992. – 338 с.
18. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка 13–20 ст. : [монографія] / Л. С. Пихтовникова. – Х. : Бізнес Інформ, 1999. – 220 с.
19. Піхтовнікова Л. С. Еволюція німецької віршованої байки: Жанрово-стилістичні аспекти : дис. на здобуття наук. Ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.04 «германські мови», 10.01.04 «зарубіжна література» / Л. С. Піхтовнікова. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000. – 427 с.
20. Піхтовнікова Л. С. Стилістика і синергетика дискурсу / Л. С. Піхтовнікова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : колективна монографія / за ред. проф. І. С. Шевченко. – 200-річчю Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна присвячується. – Харків, 2005. – С. 29–36.
21. Піхтовнікова Л. С. Лінгвокогнітивний аспект дослідження англомовної прозової байки / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук // Вісник Харківського університету. – № 897. – 2010. – С.18– 25.
22. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений / Л. С. Пихтовникова. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 180 с.
23. Піхтовнікова Л.С. Самоорганізація дискурсу: синергетичні принципи і підходи до лінгвістичного аналізу // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : Kолективна монографія / за ред. В.Г. Пасинок. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 218-231.
24. Піхтовнікова Л. С. Фреймова презентація концептів у текстах німецького прозового шванку / Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєвa // Новітня філологія. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – № 37. – Миколаїв, 2010. – С.170– 178.
25. Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы / А. Н. Приходько. – Днепропетровск : ДНУ, 2013. – 307 с.
26. Просцевичус В. Э. Саморазвитие литературного произведения – АКД, 10.01.01; 10.01.08 / В. Э. Просцевичус. – Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1993. – 16 с.
27. Семенець О. О. Синергетика поетичного слова / О. О. Семенець. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2004. – 338 с.
28. Свирский Я. И. Саморганизация смысла (Опыт синергетической онтологии) / Я. И. Свирский. – М. : Ифран, 2001. – 182 с.
29. Силантьева В. И. Литература и живопись в контексте компаративистики. Писатели и художники конца ХIХ– начала ХХ веков / В. И. Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2015. – 336 с.
30. Силантьева В. И. Переходность как тип мышления: постановка проблемы, новейшие научные источники / В. И. Силантьева // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : «Філологія».– Х., 2004. – Вип. 39 (№ 607). – С. 18–23.
31. Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова, А. Н. Приходько, Е. А. Семенец, В. И. Силантьева, Е. Г. Фоменко; С. Н. Коринь, О. Н. Гончарук, И. М. Яремчук, А. Н. Судья, Н. Н. Пильгуй, Е. В. Богатырева, В. П. Чередниченко, М. В. Залужная, О. А. Анастасьева ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 340 с.
32. Тарасенко В. В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания. – М. : Либроком, 2009. – 232 с.
33. Фоменко Е. Г. Эпифаническое откровение Джеймса Джойса / Е. Г. Фоменко. – Запорожье : Классический приватный университет, 2014. – 180 с.
34. Фрумкина Р. М. Самосознание лингвистики – вчера и завтра / Р.М. Фрумкина // Известия АН. Серия литературы и языка. – 1999. – . 58. – № 4 – С. 21–38.
35. Шемакин Ю. И. Семантика самоорганизующихся систем. – М. : Академический проект, 2003. – 176 с.
36. Pichtownikowa L. Synergie des Fabelstils: Die deutsche Versfabel vom 13.–21. Jahrhundert / L. Pichtownikowa. – Aachen: Shaker Verlag, 2008. – 322 S.
37. Riesel E. Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation : учеб. пособ. для студентов ин-тов и ф-тов иностр. языков / E. Riesel – М. : Высшая школа, 1974. – 184 с.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ПІХТОВНІКОВА, Л. С. (2016). ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА: НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Нова філологія, (68), 182-189. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/349
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають