ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ЗАПАХ» У РОМАНІ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ПАРФУМИ. ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ»

Ключові слова: вербалізація, когнітивна парадигма, номінативні та денотативні репрезентанти, синтаксична стилістика концепту, метафори, фразеологізми

Анотація

У статті розглядаються засоби вербалізації концепту «запах» на лексичному, синтаксичному і фразеологічному рівнях на матеріалі роману Патріка Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці». Зазначається, що саме ці чинники формують мовну і концептуальну картини світу. Методологічною основою дослідження є вивчення проблематики з позиції сучасної когнітивної парадигми. Аналізуються різні підходи щодо тлумачення понять «концепт» і «художній концепт», які є основними одиницями мовної картини світу письменника. Від мовних концептів і концептів культури текстові (художні) концепти відрізняються змістом і способом презентації на вербальному рівні, а також обсягом об’єктивації, який є здебільшого фіксованим Мова роману тісно пов’язана з мисленням і мовленнєвою діяльністю індивіда (у нашому випадку головного героя роману), його чуттєво-нюховим ставленням до навколишнього середовища у процесі його пізнання. Ольфакторний концепт «запах» є основним ідейнотворчим елементом індивідуально-авторської концептуальної картини Патріка Зюскінда, вважається безпрецедентним прикладом художнього тексту, у якому значне місце відводиться ольфакторним образам, що презентуються найрізноманітнішими вербальними засобами на різних рівнях мови. У романі відбивається специфіка авторського світобачення, актуалізуються ті рівні значень і смислів, які є аксіологічно вагомими та цікавими для адресата. Концепт «запах» є ключовим серед перцептивних концептів, оскільки він пов’язаний із нюховим сприйняттям дійсності, що певною мірою ускладнює його відтворення і потребує детального аналізу на вербальному рівні. У науковій розвідці здійснюється комплексний аналіз лексичної, синтаксичної та фразеологічної об’єктивації концепту «запах» у зазначеному художньому тексті, зокрема його номінативні та денотативні репрезентанти, зосереджується увага на дослідженні синтаксичної стилістики концепту «запах». Визначається статус концепту «запах» в індивідуально-авторській концептосфері Патріка Зюскінда, аналізуються найуживаніші види метафор, які виступають репрезентантами зазначеного концепту, зосереджується увага на його репрезентації на фразеологічному рівні.

Посилання

1. Губа Л.В. Художній концепт як репрезентант поетичної мовної свідомості. Молодий вчений. 2018. № 3 (2). С. 616–619.
2. Доценко Р.І. На підступах до стилю письменника. Всесвіт. 1971. № 9. С. 114–117.
3. Кагановська О.М. Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя). Київ : вид. центр КНЛУ, 2002. 292 с.
4. Кирилюк С.В. Лінгвокогнітивні характеристики концепту WEG / ДОРОГА в німецькій народній казці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2016. 20 с.
5. Лєпухова Н.І. Особливості відтворення концептосфери художнього твору при перекладі українською мовою (на матеріалі роману П. Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці»). Молодий вчений. 2018. № 7 (1). С. 140–143.
6. Миллер Л.В. Художественный концепт как смысловая и эстетическая категория. Мир русского слова. 2000. № 4. С. 39–45.
7. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.
8. Сердюк О.В. Особливості вживання художніх концептів КІШКА та СОБАКА (на матеріалі творів художньої літератури). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. 2015. Вип. 73. С. 140–142.
9. Сергеева Е.В. К вопросу о классификации концепта в художественном тексте. Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия: гуманитарные науки (филология). 2006. Вып. 5. С. 98–103.
10. Старостина Ю.А. Концепты «запах» и «красота» в романе П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Филологические науки. 2009. № 7 (41). С. 164–169.
11. Süskind P. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. Zürich: Diogenes Verlag AG, 1985. 306 S.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Мукатаєва, Я. В. (2021). ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ЗАПАХ» У РОМАНІ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ПАРФУМИ. ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ». Нова філологія, 2(81), 18-23. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-2
Розділ
Статті