КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ ПОЛІЦЕНТРИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

  • Т. О. КОЗЛОВА
Ключові слова: мовна картина світу, ключовий концепт культури, поліцентрична мова, австралійський та новозеландський національні варіанти англійської мови

Анотація

У статті розглянуто ключові концепти культури як втілення національного світовідчуття, раціонального та духовно-емоційного досвіду етносу. Аналіз культурних домінант і національних особливостей картин світу, вербалізованих різними варіантами поліцентричної мови, вимагає адекватних принципів їх ідентифікації та верифікації. Компактним та ефективним для дослідження важливих складників культури виявляється метод аналізу ключових концептів через їх імена, які встановлюються за такими принципами: історична стабільність, дериваційний потенціал, функціональна нейтральність та актуальність для різних сфер комунікації, а також прецедентнiсть. Аналіз імен ключових концептів культури ширший, ніж аналіз окремих одиниць, і забезпечує проникнення в систему етнічних цінностей, розкриття цілісних моделей культури.

Посилання

1. Абрамова Ю. В. Регулятивний потенціал британських прислів’їв як засобів мовного втілення концептів ЧОЛОВІК та ЖІНКА : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Ю. В. Абрамова. – Харків, 2007. – 20 с.
2. Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVII століття : монографія / Надія Іванівна Андрейчук. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 280 с.
3. Архіпова О.М. Концептуальні поля австралійського та новозеландського варіантів англійської мови [Електронний ресурс ] / О. М. Архіпова // Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. “Перший крок у науку”. – Луганськ : Глобус-Прінт, 2013. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1963/1/Kontseptualni_polia_avstraliiskoho_ta_novozelandskoho_variantiv_anhliiskoi_movy.pdf
4. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу / Александр Николаевич Афанасьев. – В 3-х т. – Т. I. – М. : Современный писатель, 1995. – 416 с. - (Славянский мир).
5. Беспала Л. В. Формування карибської англомовної картини світу в умовах лінгвокультурних контактів : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Л. В. Беспала. – Одеса, 2012. – 20 с.
6. Битко Н. С. Запозичення як спосіб адаптації концептуальної і лексичної системи англійської мови до альтернативної реальності (на матеріалі запозичень з автохтонних мов у канадський і новозеландський варіанти) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Н. C. Битко. – Одеса, 2008. – 20 с.
7. Бочегова Н. Н. Объективация национально-культурного своеобразия в английском языке США : автореф. дис. … докт. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Н. Н. Бочегова. – СПб, 2006. – 37 с.
8. Ваніна Г. В. Особливості вербалізації концепту PR/ ПІАР/ ПИАР в англійському (американський варіант), українському та російському газетному дискурсі : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / Г. В. Ваніна. — К., 2011. — 21 с.
9. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Анна Вежбицкая ; [пер. с англ. А. Д. Шмелева]. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 288 с. – (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия).
10. Вишаренко С. В. Принципы структурирования концепта “honour” и текстовая реализация его ядерных компонентов : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / С. В. Вишаренко. – СПб, 1999. – 23 с.
11. Гачев Г. Д. Национальные образы мира / Георгий Гачев. — М. : Советский писатель, 1988. – 396 с.
12. Голубовская И. А. Этнические особенности языковых картин мира : монография / Ирина Александровна Голубовская. – К. : Издательско-полиграфический центр «Киевский університет», 2002. – 293 с.
13. Горобець І. С. Мовні засоби відтворення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській художній прозі та газетній публіцистиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / І. С. Горобець. – Донецьк, 2007. – 20 с.
14. Данилов К. В. Англо-американские правовые концепты и CRIME PUNISHMENT в лингвокультурном освещении : Учебное пособие / К. В. Данилов. – Cаратов : Научная книга, 2005. – 128 с.
15. Жукова Н. М. Роль субкультури арго у формуванні австралійської англомовної картини світу кінця XVIII - середини XIX століть : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Н. М. Жукова. – Одеса, 2011 . – 20 с.
16. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 331 с.
17. Козлова Т. О. Динаміка розвитку лексичної системи англійської мови в Австралії: етнолінгвістичний аспект (на матеріалі лексики з автохтонним компонентом значення) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Т. О. Козлова. – Харків, 2001. – 20 с.
18. Козлова Т. О. Запозичення понять і концептів. Лінгвокультурологічний аналіз / Т. О. Козлова // Вісник Черкаського університету. – Вип. 68. – Черкаси : ЧНУ, 2005. – С. 28-40.
19. Козлова Т. О. Концепт “Порубежье” в парадигме англоязычной культурной традиции / Т. О. Козлова // Проблеми семантики, речення та тексту : зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : ВЦ КНЛУ, 2005. – Вип. 13. – С. 156-170.
20. Козлова Т. О. Принципы выделения репрезентативного ядра концепта и его системный анализ / Т. О. Козлова // Записки з романо-германської філології / ред. І. М. Колегаєва. – Одеса : Фенікс, 2005. – Вип. 16. – С. 67–77.
21. Корнилов О. Я. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М. : ЧеРо, 2003. – 349 с.
22. Кошарная С. А. Миф и язык : Опыт лингвокультурологической реконструкции русской мифологической картины мира. – Белгород : БелГУ, 2002. – 287 c.
23. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : курс лекций / Виктория Владимировна Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2007. – 284 с.
24. Кріцберг Р. Я. Дивергенція та конвергенція регіональних варіантів англійської мови : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Р. Я. Кріцберг. - Київ, 2001. — 32 с.
25. Мазанько И. Ф. Шуий и левый в языке письменных памятников эпохи XI – XIV вв. // Известия АН СССР : Сер. Литературы и языка. – 1974. - Т. 33. - № 5. – С. 477-480.
26. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках : Образ мира и миры образов. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1996. – 416 с.
27. Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы / А. Н. Приходько. – Днепропетровск : Издатель Белая Е. А., 2013. – 307 с.
28. Проскурин С. Г. Мифопоэтический мотив “мирового дерева»” в древнеанглийском языке и англосаксонской культуре (концептуальный анализ)// Логический анализ языка. Культурные концепты / АН СССР; Ин-т языкознания; Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1991. – С. 124-129.
29. Прохвачева О. Г. Лингвокультурный концепт ПРИВАТНОСТЬ (на материале американского варианта английского языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / О. Г. Прохвачева. – Волгоград, 2000. - 20 с.
30. Сергієнко В. Л. Лінгвокультурні концепти PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині світу : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / В. Л. Сергієнко. – Чернівці, 2016. – 20 с.
31. Скибина В. И. Национально негомогенный язык и лексикографическая практика : монография / Валентина Ивановна Скибина. – Запорожье : РИП “Видавець”, 1996. – 176 с.
32. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры / Юрий Сергеевич Степанов. - М. : Академический проект, 2001. – 990 с.
33. Томенчук М. В. Варіантно зумовлена концептуалізація діяльності у сучасній англійській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / М. В. Томенчук. — Чернівці, 2008. — 20 с.
34. Топорова Т. В. Древнегерманские представления о судьбе / Т. В. Топорова // Понятие судьбы в контексте разных культур:
35. Сб. ст. / РАН, Научн. Совет по истории мировой культуры, Проблемная группа “Логический анализ языка”, Ин-т
36. языкознания; Отв. ред. Арутюнова Н. Д. – М. : Наука, 1994. – С. 162-167.
37. Топорова Т. В. Культура в зеркале языка : Древнегерманские двучленные имена собственные : монография / Татьяна
38. Владимировна Топорова. – М. : Школа “Языки русской культуры”, 1996. – 255 с.
39. Топорова Т. В. О древнеисландских космологических загадках как феномене языка и культуры : монография / Татьяна
40. Владимировна Топорова. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. – 236 с.
41. Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира / Татьяна Владимировна Цивьян / АН СССР, Ин-т
42. славяноведения и балканистики; Отв. ред. В. Н. Топоров. – М. : Наука, 1990. – 207 с.
43. Юнацька Г. Б. Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в американському варіанті англійської мови : автореф. дис.
44. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Г. Б. Юнацька. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
КОЗЛОВА, Т. О. (2017). КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ ПОЛІЦЕНТРИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ. Нова філологія, (71), 61-71. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/192
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають