ІКОНІЧНІСТЬ МОВ КОНСОНАНТНОГО ТИПУ

  • Т. О. КОЗЛОВА
Ключові слова: типологія мов, консонантна мова, іконічність, фонемний інвентар, звукозображальність

Анотація

Статтю присвячено проблемам мовної типології. Висувається гіпотеза про зумовленість семіотичних можливостей лінгвальних систем їх типологійними властивостями. Висвітлено залежності між морфологічним типом мови та діаграматичними іконічними репрезентаціями, зокрема між складністю силабічної будови та продуктивністю такого способу словотворення як редуплікація; між аглютинацією та порядком компонентів морфологічної будови слова, яка віддзеркалює концептуальну дистанцію між кореневою та афіксальними морфемами (принцип семантичної іконічності). Розглянуто співвідношення між типом словозмінної системи та кодуванням ядерних концептів (принцип конструктивної іконічності). Основну увагу приділено фонологічній типології мов за параметром ‘ступінь розробленості фонемного інвентарю’ та способами реалізації образної іконічності. Мови з багатими системами консонантизму тяжіють до іконічної (звукозображальної) репрезентації тих чи тих позначуваних завдяки розвиненості конкретного розряду елементів позначення, які забезпечують умотивованість інкорпорувальних структур та схожість позначувальних із позначуваними денотатами. Представлено тематичні дослідження звукозображальних властивостей салієнтних приголосних у генетично неспоріднених мовах – африкат та фрикативних в абхазькій мові й кліксів у зулу.

З’ясовано, що фонетична система абхазької мови має у своєму розпорядженні більше засобів кодування тонких відтінків переривчастих шиплячих, свистячих, шиплячо-свистячих тощо типів звучання. Фонетичні засоби активно залучаються до створення іконічних слухових образів (шипіння рідини при нагріванні) та синестезичних аудіо-тактильних образів (конденсація/розрідження приголосних та метатеза для імітації консистенції речовини). Клікси в мові зулу виявилися високопродуктивними у формуванні імітативів, що співвідносяться як зі слуховою (відтінки тріщання, стукання тощо), так і неслуховою ономатопеєю (емоції). Звуконаслідування потрапляють до класу культурних реалій, відбивають самобутність етносу та залучаються до внутрішньокультурного ядра лексикону. Це розхитує донині стереотипні уявлення про звукозображальну лексику як маргінальний клас через її незначну кількість. Якісний склад фонем та їх аранжування впливає на вибір мовцями як засобів мовної репрезентації певних ознак денотатів, так і самих ознак, що кодуються.

Результати дослідження узгоджуються з концепцією співвіднесеності приголосних та голосних із “лексичністю” і “граматичністю” повнозначних слів та морфем, а також морфологічним типом мови, що опосередковано вказує на зумовленість формування системи консонантизму семантичним фактором. Якісний склад фонетичної системи мови впливає на її здатність кодувати ті чи ті значення, звукосимволічний потенціал, пріоритетність і ступінь деталізації окремих розрядів лексики, зокрема й звуконаслідувань. Проте недостатність фонемного інвентарю не позбавляє мову можливості позначати типові звукові й незвукові денотати за допомогою компенсаторних засобів або ж опосередковано.

Посилання

1. Barnes L. Vietnam and the Colonial Condition of French Literature. Lincoln, London, US : University of Nebraska Press, 2014. 301 p.
2. Bybee J. Diagrammatic iconicity in stem-inflection relations. Haiman J. (ed.). Iconicity in Syntax: Proceeding of a Symposium on Iconicity in Syntax (Stanford, June 24-6, 1983). Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1985. P. 11-47.
3. Chirikba V. A Dictionary of Common Abkhaz. Leiden : BRILL, 1996. 126 p.
4. Comrie B. Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology. 2nd ed. Chicago : University of Chicago Press, 1989. 264 p.
5. Croft W. Explaining Language Change. Harlow : Longman, 2000. 287 p.
6. Croft W. Typology and Universals. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 341 p.
7. Döhne J. L. A Zulu-Kafir Dictionary: Etymologically Explained, with Copious Illustrations and Examples, Preceded by an Introduction on the Zulu-Kafir Language. Cape Town : G. J. Pike’s Machine Printing Office, 1857. 417 p. Access mode: http://books.google.ru/books?id=kCFKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
8. Dryer M. S. & Haspelmath M. (eds.). The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig : Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 2013. Access mode: http://wals.info
9. Dryer M. S. Genealogical Language List. M. S. Dryer & M. Haspelmath (eds.). The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig : Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 2013. Access mode: http://wals.info/chapter/s4
10. Fischer O. Cognitive iconic grounding of reduplication in language. P. Michelucci, O. Fischer & Ch. Ljungberg (eds.). Semblamce and Signification. Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2011. P. 55–82.
11. Greenberg J. H. Indo-European and its closest relatives. Vol. 2: Lexicon Stanford : Stanford University Press, 2002. 232 p.
12. Greenberg J. H. Language Typology. The Hague : Mouton, 1974. 83 p.
13. Greenberg J. H. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. S. Kemmer & K. M. Denning (eds.). On Language: Selected Writings of Joseph H. Greenberg. Stanford : Stanford University Press, 2002. P. 40–70.
14. Haiman J. Natural Syntax: Iconicity and Erosion. Cambridge : Cambridge University Press, 1985. 285 p.
15. Kibrik А. Е. Constants and Variables of Language (in Russian). Saint-Petersburg: ALETHEIA, 2003. 720 p.
16. Kozlova T. Ikonichnist’ y leksyci indojeuropejs’koij pramovy (in Ukrainian) / Iconicity in Proto-Indo-European Lexicon. Zaporizhzhia : Krugozir, 2015. 640 p.
17. Kruchkova О. Yu. Reduplikacija v aspekte jazykovoj tipologii (in Russian) / Reduplication in language typology perspective. Voprosy jazykoznanya 2000. # 4. P. 68-84.
18. Langendonck W. Categories of word order iconicity. M. E. Landsberg (ed.). Syntactic Iconicity and Linguistic Freezes: The Human Dimension. Berlin : Walter de Gruyter, 1995. P. 79–90.
19. Mufwene S. Restructuring, hybridization and complexity in language evolution. E. O. Aboh & N. Smith (eds.). Complex Processes in New Languages. Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2009. P. 367-400.
20. Mufwene S. The Ecology of Language Evolution. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 255 p.
21. Ruhlen M. On the Origin of Languages: studies in linguistic taxonomy. Stanford, California : Stanford University Press, 1994. 342 p.
22. Shibatani M. & Bynon Th. (eds.). Approaches to Language Typology. Oxford : Oxford University Press, 1999. 381 p.
23. Starostin S. North Caucasian etymology. The Tower of Babel. An Etymological Database Project in Conjunction with The Global Lexicostatistical Database. Moscow, 1998–2013. Access mode : http://starling.rinet.ru/
24. Thomason S. G. & Kaufman T. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Los Angeles, California : University of California Press Ltd, 1991. 428 p.
25. Wanja N. P. A Study of Morphological Reduplication in Kiembu. A Research Project Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Award of Master of Art Degree, Department of Linguistics and Languages. University of Nairobi, 2014. 85 p. URL: http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/75462/Nyaga_A%20Study%20of%20Morphological%20Reduplication%20in%20Kiembu.pdf?sequence=3&isAllowed=y
26. Wheeler M. W. On the hierarchy of naturalness principles in inflectional morphology. Journal of Linguistics. 1993. Vol 29, Issue 1. P. 95-111.
Опубліковано
2019-03-26
Як цитувати
КОЗЛОВА, Т. О. (2019). ІКОНІЧНІСТЬ МОВ КОНСОНАНТНОГО ТИПУ. Нова філологія, (75), 35-40. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/89
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають