ПОЛІЦЕНТРИЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ОБ’ЄКТ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО СТУДІЮВАННЯ

  • Т. О. КОЗЛОВА
Ключові слова: порівняльно-історичний метод; діатопічна, діастратична, діахронічна, діафазична, діамезична варіативність мови; мовні зміни; поліцентрична мова; англійська мова

Анотація

Статтю присвячено актуальним проблемам дослідження поліцентричної мови як негомогенного явища. Подано стислий огляд наявних концепцій географічно дисперсних систем, еволюція яких призвела до появи стандартизованих і не стандартизованих регіональних варіантів.

Варіативність тлумачиться як фундаментальна властивість природної мови, що виявляється у її мінливості на будь-якому структурному рівні, зокрема лексичному. Вихідними є положення про те, що варіативність актуалізується у вигляді видозмін тієї ж суті; уможливлює різні форми її існування та взаємодію між ними; є індикатором, а не каталізатором нестабільності системи; стимулює тяжіння до збалансованості стану, але не забезпечує його; передбачає історичні зміни; є способом функціонування явищ у синхронії.

Розглянуто види модифікацій за низкою критеріїв, здійснений аналіз окремих актуалізацій діатопічної, діастратичної, діафазичної та діамезичної варіативності в лексичній системі поліцентричної англійської мови. Увагу приділено діахронному варіюванню лексики. Окреслено механізми та результати лексико-семантичних змін. Методика дослідження має комплексний характер і передбачає білатеральне та унілатеральне зіставлення мовних фактів.

Окреслено моделі поступового перетворення англійської мови з моноцентричної на поліцентричну систему. Вони відповідають хронології збільшення кількісних та якісних модифікацій. Перша модель (XII-XIII ст.) відтворює формування відносно гомогенних регіональних варіантів на Британських островах із залученням кельтського субстрату. Друга модель (XVI-XVIII ст.) узагальнює процеси вирівнювання британських регіональних варіантів, транспортованих в Новий Світ, фокусування на престижних британських зразках, подальше збільшення лінгвальної варіативності з метою мовної фіксації національної ідентичності. Третя модель (XVI-XIX ст.) відповідає примусовому поширенню мови етнічної меншості, збільшення її престижу та розвитку міксованих форм комунікації на англійській основі в умовах прискореного підкорення полікультурних і полілінгвальних спільнот. З’ясовано, що еволюція англійської мови, зокрема лексики, відбувається шляхом кількісного та якісного збільшення її обсягу за рахунок внутрішньоваріантних регіональних, темпоральних та функційних модифікацій. У цілому, історія англійської мови засвідчує зростання варіативності системи при збереженні її цілісності як діасистеми.

Посилання

1. Беспала Л. В., Козлова Т. О. Формування карибської англійськомовної картини світу в умовах лінгвокультурних контактів : монографія. Запоріжжя : Статус, 2018. 308 с.
2. Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков. И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по языкознанию. Т. 1. М. : Изд-во АН СССР, 1963. С. 362-372.
3. Домашнев А. И. Основные характеристики понятия “национальный вариант литературного языка”. Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев : Штиинца, 1976. С. 15-21.
4. Домашнев А. И. Очерк современного немецкого языка в Австрии. М. : Высшая школа, 1967. 180 с.
5. Домашнев А. И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах. Л. : Наука, 1983. 231 с.
6. Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка. Одесса : КП ОГТ, 2014. 399 с.
7. Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М. : Изд-во АН СССР. 1956. 635 с.
8. Жлуктенко Ю. А. Теория национальных вариантов языка. Варианты полинациональных литературных языков. Киев : Наукова думка, 1981. С. 5-19.
9. Клоков В. Т Английские заимствования в африканском и американских вариантах французского языка. Романо-германская филология. Саратов : СГУ, 2002.-С. 3-19.
10. Крысин Л. П. Языковое заимствование как проблема диахронической социолингвистики. Диахроническая социолингвистика. М. : Наука, 1993. С. 132-146.
11. Помазан Н. Г. Характеристика алеманнского диалекта (Центральный и маргинальные ареалы). Вопросы языкознания. 1994. №2. С. 108—118.
12. Сергиевский М. В. История французского языка. М. : Изд-во литературы на иностранных языках, 1947. 279 с.
13. Скибина В. И. Национально негомогенный язык и лексикографическая практика. Запорожье : Видавець, 1999. 176 c.
14. Степанов Г. В. Испанский язык в странах Латинской Америки. М. : Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1963. 201 с.
15. Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М. : Наука, 1976. 326 с.
16. Чередниченко А.И. Язык и общество в развивающихся странах Африки. Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1983. 165 с.
17. Швейцер А. Д. К вопросу о типологии национальных вариантов языка. Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев : Штиинца, 1976. С. 21-30.
18. Швейцер А. Д. Очерк современного английского языка в США. М. : Высшая школа, 1963. 215 с.
19. Швейцер А.Д. История американского варианта английского языка: дискуссионные проблемы. Вопросы языкознания. 1995. № 3. С.77-91.
20. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. М. : Высшая школа. 1971. 200 с.
21. Швейцер А.Д. Различия в лексике американского и британского вариантов современного литературного английского языка. Вопросы языкознания. 1967. №2. С. 65-72.
22. Allsopp R., Allsopp J. (Eds.). Dictionary of Caribbean English Usage. Oxford : Oxford University Press, 1996. 697 p.
23. Barber K. (Ed.). The Canadian Oxford Dictionary. Oxford, NY : Oxford University Press, 2001. 1710 p.
24. Bell A., Kuiper K. (Eds.). New Zealand English. Wellington : Victoria University Press, 2000. 366 p.
25. Bell A., Holmes J. (Eds.). New Zealand Ways of Speaking English. Clevedon : Multilingual Matters, 1990. 305 p.
26. Clyne M. (ed.). Pluricentric Languages : Differing Norms in Different Nations. Berlin : Walter de Gruyter, 2012. 487 р.
27. Coseriou, Eug. Los conceptos de ‘dialecto’, ‘nivel’ y ‘estilo de lengua’ y el sentido propio la dialectologia. Lingüística española actual. 1981. №3. P. 1-32.
28. Gadet, F. La variation plus qu’une écumen. F. Gaudet. Langue française. 1997. №115. P. 5-118.
29. Graddol D. English, history diversity and Change . D. Graddol, D. Leith, J. Swann. L., NY : Routledge, 2003. 394 p.
30. Hellinger M., Bußmann H. (Eds.). Gender Across Languages: The linguistic representation of women and men. Amsterdam, N.Y. : John Benjamins Publishing, 2001. 329 p.
31. Hernández-Campoy J. M, Conde-Silvestre J. C. (Eds.). The Handbook of Historical Sociolinguistics. Chichester : John Wiley & Sons, 2012. 704 p.
32. Ho-Abdullah I. Variety and Variability: A Corpus-based Cognitive Lexical-semantics Analysis of Prepositional Usage in British, New Zealand and Malaysian English Bern, Berlin : Peter Lang, 2010. 275 p.
33. Hughes J. (Ed.). The Concise Australian National Dictionary. Melbourne : Oxford University Press, 1992. 662 p.
34. Jenkins J. Global Englishes : A resource book for students. N.Y. : Routledge, 2015. 280 p.
35. Lerer S. Inventing English: A Portable History of the Language. Columbia University Press, 2007. 320 p.
36. Orsman H. W. (Ed.). The Dictionary of New Zealand English / A Dictionary of New Zealandisms on Historical Principles. Auckland : Oxford University Press, 1997. 965 p.
37. Silva P. et al. (Eds.). A Dictionary of South African English on Historical Principles. Oxford, etc. : Oxford University Press, 1996. 825 p.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
КОЗЛОВА, Т. О. (2018). ПОЛІЦЕНТРИЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ОБ’ЄКТ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО СТУДІЮВАННЯ. Нова філологія, (73), 75-82. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/136
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають