ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ «СПОКУТА» ІЄН МАК’ЮЕН

Ключові слова: еквівалентність перекладу, лексичні трансформації, граматичні трансформації, компенсація, генералізація, конкретизація

Анотація

Праця зосереджена на дослідженні перекладацьких трансформацій як засобу досягнення еквівалентності в перекладі. Під перекладацькою трансформацією ми розуміємо зміну формальних або семантичних компонентів вихідного тексту в тексті перекладу за збереження інформації, що призначена для передачі. Лексичні трансформації становлять собою відхилення від прямих словникових відповідників та виникають здебільшого тому, що об’єми значень лексичних одиниць вихідної та мови перекладу не збігаються. До лексичних трансформацій відносимо конкретизацію значень, генералізацію значень, додавання, вилучення та перестановку. Важливо перекладати лексичний елемент у сукупності його контекстуальних зв’язків та функціональних характеристик. Основними причинами виникнення лексичних трансформацій, на думку таких дослідниць у лінгвістичній галузі, як Т. Левицька й А. Фітерман, є різна словосполучність, різні вживання одного слова, різниця у смисловому об’ємі, різні ознаки одного денотата в різних мовах. Поняття граматичної трансформації визначено тим, що у процесі перекладу згідно з нормами мови перекладу перетворюється сама структура речення. Англійська й українська мови належать до різних типів мов індоєвропейської родини, тому наявна розбіжність між ними як на рівні порядку слів у реченні, так і в категоріях числа, інших граматичних форм і структур. Основні характеристики, а саме – внутрішній та зовнішній поділ речення, зміна порядку слів та компенсація – відносимо до граматичних трансформацій. За допомогою порівняльного аналізу текстів оригіналу та перекладу проілюстроване використання лексичних та граматичних трансформацій на прикладі перекладу українською мовою роману Ієна Мак’юена «Спокута». У процесі перекладу автор частіше схилявся до використання лексичних трансформацій для кращого сприйняття та зацікавленості читачів, рідше використовувались граматичні трансформації. Засвідчено спробу перекладача зберігати послідовність у структурі речення. Крім цього, важливим аспектом у перекладі було те, що перекладач врахував особливості індивідуальної художньої манери письменника та специфіку культури адресата інформації.

Посилання

1. Коноваленко А. Баллады Э. По в переводе В. Брюсова. Том. гос. ун-т., 2007. 121 с.
2. Корунець І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник. 2000. 448 с.
3. Левицкая Т., Фитерман А. Проблемы перевода (на материале современного английского языка). 1976. 206 с.
4. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. 2004. 576 с.
5. Альбота С. The parallel corpus as a means of dramatic translation. Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць Національного університету «Львівська політехніка». 2015. С. 209–211.
6. Альбота С. Символ «Фавст»: до питання співвідношення тексту та культурного контексту (на матеріалі англійських художніх текстів кінця XVI – початку XXI ст.). Іноземна філологія : збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017. Вип. 130. С. 28–36.
7. Ian McEwan. Atonement. 2003. 351 p.
8. Мак’юен Ієн. Спокута. Пер. з англ. В. Дмитрука. 2008. 416 с.
9. Івашкова О., Крилова Т. Синтаксичні трансформації на рівні речення в англо-українському перекладі роману С. Моема “Theatre”. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. 2013. С. 192–134.
10. Рецкер Я. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингв. теории. 1974. 216 с.
11. Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську (укр./англ.) : навчальний посібник для ВНЗ. 2003. 605 с.
12. Шемуда М. Граматичні трансформації при перекладі англомовного художнього роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» на українську мову. URL: https://bit.ly/3o5zPY9 (дата звернення: 10.07.2020).
13. Кобякова І. Механізми перекладу складних речень як мінімальної одиниці перекладу в англійській мові. Topical issues of the development of modern science : The 4’th International scientific and practical conference, December 11–13, 2019. 2019. C. 412–420.
14. Науменко Л., Гордєєва А. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську : навчальний посібник. 2011. 136 с.
15. Комиссаров В. Современное переводоведение. 2-е изд., испр. 2011. 408 с.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Шпачинська, І. В., & Альбота, С. М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ «СПОКУТА» ІЄН МАК’ЮЕН. Нова філологія, 2(81), 211-216. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-31
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають