ТЕРМІНИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО СПРЯМУВАННЯ: ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЯ

Ключові слова: перекладознавство, науково- технічний переклад, термін, структурно-семантичний метод, лексико-тематичний тип, компонентний аналіз, репрезентація, трансфер.

Анотація

Серед питань, які цікавлять сучасних перекладознавців – термінологічні проблеми перекладу та концептуалізація терміносистеми як ресурсу і результату спеціалізованих знань. Звідси – наукову розвідку присвячено дослідженню термінів перекладознавчого спрямування та їхніх функцій. Натепер англо-українська терміносистема перекладознавчого орієнтиру обумовлює потребу в упорядкуванні термінологічних одиниць. Власне, така необхідність мотивована з’явою однієї з перших комплексних спроб впровадження фахової метамови перекладної лексики та термінології; мовимо про Енциклопедію перекладознавства : у 4 т. (за ред. Іва Ґамб’є та Люка ван Дорслара; за заг. ред. О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого). Намір статті – визначити та проаналізувати структурно-семантичні та лексико-тематичні трансформації, спрямовані на системно-впорядкований огляд перекладознавчих термінів. У межах розвідки окреслено поняття терміна й досліджено його основоположні властивості; описано теоретичне підґрунтя лексико-семантичних перекладацьких трансформацій з позиції репрезентативної та трансферної функції; здійснено перекладознавчий аналіз термінологічних одиниць, з увагою до аналізу лексико-тематичної передачі спеціалізованої лексики, дотичної до галузі перекладознавства. Докладно оглянуто структурну складову аналізованих терміносполук. Окрему увагу приділено лексико-семантичним групам, таким як: найменування типів перекладу, найменування осіб, найменування підходів до перекладу, найменування загальних понять процесу перекладу. Використано такі дослідницькі методи й прийоми: аналіз, який полягає в розчленуванні предмета дослідження на складові з метою їх вичерпного вивчення; синтез, основою якого слугує об’єднання попередньо розчленованих компонентів у єдине ціле; описовий метод, зміст якого – інвентаризація, систематизація та надання повного й точного опису мовних одиниць; вибірковий метод, що полягає в дослідженні загальних властивостей сукупності на основі вивчення особливостей об’єктів, узятих на вибірку; перекладознавчий аналіз для зіставлення англійськомовних термінв та їх українськомовних відповідників. Результати розвідки лише окреслюють аспекти, що потребують подальшого дослідження. Зокрема, увага до контексту та укладання двомовного електронного глосарію стане подальшим кроком дослідження.

Посилання

1. Hacken P. Terms in Three Perspectives. Translation and meaning, Part 9 : Proceedings of the Łódź Session of the 5-th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on “Translation and “Meaning”, Łódź, 16–19 September 2010. 2013. P. 251–259.
2. Herman M. Technical translation style: clarity, concision, correctness. Scientific and technical translation / Ed. by S. E. Wright, L. D. Wright. J Amsterdam. Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1993. P. 11–19.
3. Faber P. The cognitive shift in terminology and specialized translation. Monografías de Traducción e Interpretación, MonTI. 1. 2009. P. 107–134.
4. Cabré T. M. Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Translated version of M. Teresa Cabré. La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions. Barcelona : Empúries, 1999. 247 p.
5. Павлова О. Терміни, професіоналізми і номенклатурні знаки (до проблеми класифікації спеціальної лексики). Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. С. 49–54.
6. Sadovska M. I. Peculiarities of term subclasses. Вісник НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». Серія: Філологія. Педагогіка. Київ, 2015. Вип. 5. С. 133–139.
7. Shchypachova D. S. Lexical-stylistic transformations in the English-Ukrainian scientific and technical translation. Вісник МДУ. Маріуполь : Принт-Сервіс, 2018. Вип. 18. С. 349–354.
8. Шилінська І.Ф. Лексико-граматичні особливості перекладу науково-технічних текстів. Науковий вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича: зб. наук. праць. Серія: германська філологія. Чернівці, 2014. Вип. 692–693. С. 321–324.
9. Овадюк О.В. Лексичні та граматичні особливості перекладу науково-технічних текстів. Науковий вісник каф. ЮНЕСКО КНЛУ: зб. наук. праць. Серія: філологія, педагогіка, психологія. Київ, 2000. Вип. 24. С. 107–111.
10. Byrne Jo. Scientific and technical translation explained: a nuts and bolts guide for beginners. New York : Routledge, 2014. 230 p.
11. Krein-Kühle M. Equivalence in scientific and technical translation: a text-in-context-based study. Salford : ESRI, 2003. 382 p.
12. Бабяк С., Гриців Н. Дослідження лексико-семантичних трансформацій в англо-українському науково-технічному перекладі (на основі статті Б. Дефранка та К. Плеветса “OVER-UH-LOAD, FILLED PAUSES IN COMPOUNDS AS A SIGNAL OF COGNITIVE LOAD”). Philological science and education: transformation and development vectors : collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. P. 18–58.
13. Gambier Y., Doorslaer L. V. Handbook of translation studies. Amsterdam : John Benjamins Pub. Co., 2010.
14. Енциклопедія перекладознавства: у 4 т.: пер. з англ. / за ред.: І. Ґамб’є та Л. Дорслара ; за заг. ред.: О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. Вінниця : Нова кн., 2020. 280 с.
15. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. Київ : Либідь, 2001. 240 с.
16. Білозерська Л.П., Возненко Н.В., Радецька С.В. Термінологія та переклад : навч. посіб. для студентів філол. напряму підготовки. Вінниця : Нова кн., 2010. 232 с.
17. Кияк Т.Р. Функції та переклад термінів у фахових текстах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2007. C. 104–108. URL: http://eprints.zu.edu. ua/1545/1/84.pdf (дата звернення: 17.02.2023).
18. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова кн., 2004. 576 с.
19. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. Київ : Каравела, 2005. 352 с.
20. Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу) : монографія. Київ : Логос, 2006. 286 с.
21. Вакуленко М.О. Синтез дескриптивного та прескриптивного підходів у сучасній кодифікації українського наукового термінолексикону : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.21. Київ, 2020. 432 с. URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_ aspirant/dicer/D_26.053.26/Vakulenko_-_d.pdf (дата звернення: 09.02.2023). 22. Фурт Д.В., Дмитрук Л.А. Термінологія : навч. посіб. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. 172 с.
23. Ребрій О.В. Вступ до перекладознавства : конспект лекцій для студентів освіт.-кваліфікац. рів. «Бакалавр» ф-ту інозем. мов. Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 116 с.
24. Thelen M. Methods for problem solving in translation and terminology: componential analysis vs. Lexical-system-like structures. Translation and meaning, Part 9 : Proceedings of the Łódź Session of the 5-th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on “Translation and “Meaning”, Łódź, 16–19 September 2010. 2013. P. 277–289.
Опубліковано
2023-05-18
Як цитувати
Гриців, Н. М., Сабан, О. В., & Синдега, Р. Є. (2023). ТЕРМІНИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО СПРЯМУВАННЯ: ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЯ. Нова філологія, (89), 78-86. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-89-11
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають