АСОЦІАТИ ZUHAUSE: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ СПРЯМОВАНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

Ключові слова: домівка, мовна свідомість, слово-стимул, реакція-відповідь, асоціат, семантика, фаворит

Анотація

Реферовану статтю присвячено лінгвістичному аналізу асоціатів слова-стимулу ZUHAUSE («рідна домівка») в сучасній німецькій мові. Актуальність студії зумовлена потребою у виявленні специфіки національно-мовного образу світу різних народів із метою подолання перешкод у процесі міжкультурного спілкування. Останнє є не лише механізмом обміну інформацією, а й ефективним способом самоідентифікації. Дослідження виконане на основі матеріалів спрямованого асоціативного експерименту “Emotionen, Gefühle des Menschen”, що проводився впродовж шести місяців (лютий–липень 2012 року) у вишах та інституціях Німеччини гуманітарного напряму. В експерименті брали участь 102 анонімні автохтонні інформанти віком від 18 до 59 років жіночої і чоловічої статі. Корпус отриманих асоціатів, або відповідей-реакцій, становить 100%, його якість залежить від фонових знань і досвіду респондента. Умовно виокремлено такі дві групи асоціатів, як основні й похідні. Основні асоціати збігаються з лексико-граматичним класом пропонованого слова-стимулу – іменником, похідні – виходять за межі лексико-граматичного класу слова-стимулу й постають як прикметники, дієслова, власні назви, словосполучення (прикметники + іменники, займенники + іменники), синтагми та речення. Емпіричний матеріал було зіставлено з узусом або мовною нормою, виявлено більшою мірою відхилення від узусу: Нові значення рідної домівки орієнтовані на абстрактні поняття з позитивною, негативною й нейтральною характеристиками, поява яких детермінована позамовними й мовними чинниками. Запропоновано кілька класифікацій асоціатів: за морфологічною, структурою, ознаками, ґенезою, частотою вживання, орфографією, семантикою та лексико-семантичною структурою. Встановлено такі два основні різновиди мовної свідомості, як типова й нетипова, що опосередковуються перехідною мовною свідомістю. Типовість, нетиповість або перехідність визначено через кількісні показники й обрахунки. Доведено, що асоціати слова-стимулу ZUHAUSE групуються навколо Geborgenheit («захищеність, безпека») та Familie («сім’я»).

Посилання

1. Байер Х., Байер А. Немецкие пословицы и поговорки. Москва: Высшая школа, 1989. 392 с.
2. Бойко В.В. Психоэнергетика. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 416 с.
3. Вендина Т.И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания. Вопросы языкознания. 2002. № 4. С. 42–72.
4. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. Москва: Наука, 1985. 228 с.
5. Демянюк О.А. Відображення базової цінності Ordnung у фразеології німецької мови. Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2012 року). 2012. С. 161–163.
6. Лагдан С.П., Драгун С.Ю., Мудрик А.Ю. Українська хата в прислів’ях та приказках. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2016. № 7 (220). С. 60–68.
7. Левковская К.А., Пророкова В.М., Сергиенко Л.В. Артикль в немецком языке. Москва : Просвещение, 1973. 224 с.
8. Мюллер В. Великий німецько-український словник. Київ: Чумацький Шлях, 2012. 792 с.
9. Номис М. Своя хата. URL: http://aphorism.o r g . u a / s u b r a z d . p h p ? p a g e = 1 & p a g e s _ block=1&rid=2&sid=198 (дата звернення: 12.12.2020).
10. НТСУМ – Новий тлумачний словник української мови в трьох томах / В. Яременко, О. Сліпушко (уклад.). Київ : Аконіт, 2003. Т. 1: А–К. 928 с.
11. Приходько А.И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке. Запорожье : Запорожский государственный университет, 2004. 322 с.
12. Психологічний словник / за ред. В.І. Войтка. Київ : Вища школа, 1982. 216 с.
13. Тропина Н.П. Учебный социолингвистический словарь-справочник. Херсон : Издатель Гринь Д. С., 2013. 150 с.
14. WAHRIG. Wörterbuch der deutschen Sprache / von R. Wahrig-Burfeind. München: dtv, 2012. 1152 S.
15. Weitershaus F.-W. Das neue große Vornamenbuch. München: Mosaik Verlag, 1992. 400 S.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Романова, Н. В. (2021). АСОЦІАТИ ZUHAUSE: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ СПРЯМОВАНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ). Нова філологія, 2(81), 100-105. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-14
Розділ
Статті