СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСI (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Д. ШВАНІЦА “DER CAMPUS”)

Ключові слова: компонент, контекст, семантика, семантичний підтип, семантичний потенціал, фразеологічна одиниця

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню семантичного потенціалу фразеологічних одиниць у художньому дискурсі. Феномен розглянуто на німецькомовному матеріалі скандального роману Д. Шваніца «Кампус», що опублікований у 1995 році та є національним бестселером. Поняття фразеологічної одиниці витлумачено широко – стійке словосполучення німецької мови з повним або частковим переосмисленням значення його компонентів. Проведений аналіз дає змогу стверджувати той факт, що семантичний потенціал фразеологічних одиниць відносно могутній і широкий на тлі узуальних значень елементів, викристалізовується в річищі німецької, швейцарської й опосередковано британської культури, вплив яких на формування світогляду письменника беззаперечний. Сюди додаємо й пропорційний семантичний зв’язок фразеологічних одиниць із контекстом. Останній тотожний висловлюванню, яке дає змогу точно встановити значення фразеологічної одиниці або її компонентів. Виокремлено два різновиди контекстів: мовний і мовленнєвий. Мовний контекст апелює до постійного оточення окремих переосмислених слів у семантично-структурному складі фразеологічної одиниці, мовленнєвий – до комунікативного акту, у якому функціонує фразеологічна одиниця. Увагу акцентовано більшою мірою на мовному контексті, диференційованому на постійний, змінний і стійкий. Установлено, що постійний контекст характерний для фразеологічних зрощень (ідіом), змінний – фразеологічних сполучень (мовних зворотів), стійкий – фразеологічних єдностей (фразем). Доведено, що семантичний потенціал фразеологічних одиниць у художньому дискурсі виходить далеко за межі узуальних значень, відрізняється вищим ступенем узагальнення, експресивністю (негативний сенс), емоційністю, оцінністю і тропеїчністю. Запропоновано розрізняти семантичні підтипи фразеологічних одиниць, у тому числі оцінювання предметної/комунікативної ситуації; емоційний стан; емоційна поведінка; риси характеру людини; пошана християнського Бога й віра в Нього; прокльони; ступінь вияву ознаки; граничність; тривалість дії; ставлення мовця до висловлювання; заперечення тощо.

Посилання

1. Бровченко Т.А., Волошин В.Г., Петлюченко Н.В. Соотносимость информационных единиц просодии устного и письменного текста. Записки з романо-германської філології. 2008. № 22. С. 13–25.
2. Васильчук Л.Ф. Теорія і практика дослідження фразеологічної деривації. Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження Володимира Івановича Гаврися). Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2012. С. 181–195.
3. Григорьева Г.С. Фразеологические единицы с зоонимами в аспекте теории номинации (на материале современного английского языка) : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Одесса, 1985. 16 с.
4. Денисенко С.Н. Фразообразование в немецком языке: (фразеологическая деривация как системный фактор фразообразования). Львов : Выща школа, 1988. 197 с.
5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : у 2 кн. Київ : Либідь, 2004. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. 576 с.
6. Приходько Г.І. Категорія оцінки в контексті зміни лінгвістичних парадигм. Запоріжжя : Кругозір, 2016. 200 с.
7. Солдатова С.М. Від фразотворення до дискурсу. Херсон : Тімекс, 2017. 154 с.
8. Тропина Н.П. Учебный социолингвистический словарь-справочник. Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. 150 с.
9. DUDEN. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim : Dudenverlag, 2008. Bd. 11. 960 S.
10. Schwanitz D. Der Campus. Frankfurt am Main : GOLDMANN, 1995. 384 S.
11. WIKIPEDIA Dietrich Schwanitz. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Schwanitz (дата звернення: 06.01.2024).
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Романова, Н. В. (2024). СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСI (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Д. ШВАНІЦА “DER CAMPUS”). Нова філологія, (93), 163-168. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-23
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають